Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μελέτη για την έκθεση σε χαμηλού επιπέδου ακτινοβολία

Οι κίνδυνοι για την υγεία είναι υψηλότεροι από την παχυσαρκία παρά από την έκθεση σε χαμηλού επιπέδου ακτινοβολία λένε ερευνητές.
Ενώ η έκθεση σε ακτινοβολίες μεσαίου και υψηλού επιπέδου είναι ικανοποιητικά τεκμηριωμένες ,δεν ισχύει το ίδιο για την έκθεση σε χαμηλού επιπέδου ακτινοβολία.
Οι άνθρωποι στην σύγχρονη εποχή εκτίθενται καθημερινά σε χαμηλού επιπέδου ακτινοβολία.
Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας γεγονός που οδηγεί σε σύγχυση τόσο τους πολίτες όσο και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Τώρα μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, από το Κέντρο Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, παρουσιάζει μια μελέτη που στόχο έχει να παρουσιάσει τα επιστημονικά ευρήματα και να αναδείξει τα κενά γνώσεις που υπάρχουν σε κρίσιμα σημεία.
«Αυτή η μελέτη συνιστά μια ευρεία ανασκόπηση των επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση σε ακτινοβολία χαμηλού επιπέδου , με την συνδρομή διεθνών εμπειρογνωμόνων από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Βρήκαμε ότι ο συνολικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από χαμηλή έκθεση σε ακτινοβολία, όπως η λήψη CT στο νοσοκομείο, είναι πολύ μικρός, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τους κινδύνους που θέτει η σύγχρονη ζωή όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση ».
Οι ερευνητές για να δείξουν το πραγματικό μέγεθος του κινδύνου αναφέρουν το εξής παράδειγμα:
-Εάν 100 άτομα εκτεθούν σε 100 mSv (το millisievert είναι το μέτρο της δόσης ακτινοβολίας), τότε, κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια μιας ζωής, ένας από αυτούς αναμένεται να αναπτύξει έναν επαγόμενο από την ακτινοβολία καρκίνο, ενώ 42 από αυτούς αναμένεται να αναπτύξουν καρκίνο από άλλες αιτίες.
-Η σάρωση ολόκληρης της σπονδυλική στήλης από CT είναι 10 mSv, ενώ η μέση δόση από φυσική ακτινοβολία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 2,3 mSv κάθε χρόνο.
«Παρά το βάθος των γνώσεών μας, υπάρχουν ακόμα πολλά άγνωστα.
Ακόμα και η καλύτερα σχεδιασμένη επιδημιολογική μελέτη δυσκολεύεται να διακρίνει μεταξύ ενός επιπλέον κινδύνου και ενός μικρού πρόσθετου κινδύνου σε χαμηλά επίπεδα έκθεσης και πρέπει να κάνουμε κάποιες σημαντικές υποθέσεις εδώ, ιδιαίτερα για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας.
Για παράδειγμα, καμία μελέτη σε ανθρώπους δεν έχει καταλήξει με οριστικό τρόπο σε μια αύξηση κληρονομικής νόσου σε παιδιά γονέων που έχουν εκτεθεί στην ακτινοβολία , αλλά οι υπολογισμοί ακτινοπροστασίας υποθέτουν ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος καθώς υπάρχουν στοιχεία από μεγάλα πειράματα σε ζώα ».


University of Manchester :Low-level radiation health risks smaller than obesity, researchers say.