Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μονάδες αδυνατίσματος & Διαιτολογικές Μονάδες

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων

Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (΄Αδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012 )».

Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (146,74 €)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από αδειούχο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει ανάλογο προς την εγκαταστημένη ισχύ άδεια για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των πελατών
Κανονισμός πολυκατοικίας στον οποίο φαίνεται ότι ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος παροχής τέτοιων υπηρεσιών
Βεβαίωση καταλληλότητας των μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων από πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μέλος του Τ.Ε.Ε. σε δύο αντίτυπα
Επίσης σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις “χώρος αποχωρητηρίου” , αντικαθίσταται με «Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας».
Κατάσταση με τα ονόματα των υπευθύνων καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ή πτυχίων τους, φωτοτυπίες βιβλιαρίων υγείας, ποινικό μητρώο, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Αντίγραφο πτυχίου διαιτολόγου-διατροφολόγου για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες άσκησης απαιτείται και αντίγραφο πτυχίου φυσικής αγωγής για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής , απαιτείται και βεβαίωση ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματοςτου αισθητικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται οι επιστημονικά υπεύθυνοι που απασχολούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας καθώς και αυτών που απασχολούνται σε άλλη μονάδα, γραφείο ή εργαστήριο».
Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά  

Για εταιρείες, καταστατικό της εταιρείας και απόφαση του Δ.Σ. για τη νόμιμη εκπροσώπησή του καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αυτού.
Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης

Διαδικασία αναγγελίας έναρξης 

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήμα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
Βήμα 2 : Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
Βήμα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήμα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων.

Νομικό  πλαίσιο 

Ν.2519/97 (ΦΕΚ 165 τ.Α΄) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (άρθρο 52 Μονάδες αδυνατίσματος –

Α5 οικ.4564/98 (ΦΕΚ 919 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της οικ.3215/98 Υπουργικής απόφασης «προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων.

Αριθμ.οικ.3215/98 (ΦΕΚ 655 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος και διαιτολογικών Μονάδων».

ΔΙΑΔΠ/A1/13310/17-07-2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 906 τ. Β΄) “Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ”»

Υ3β/οικ.107178/07 (ΦΕΚ 1698 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.3215/3.6.1998 (ΦΕΚ 655 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης» Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος και Διαιτολογικών Μονάδων» και κατάργηση της υπ’ αριθμ.Υ3β/οικ.14185/2004 (ΦΕΚ 246 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Υ3β/Γ.Π./οικ.92727/08 (ΦΕΚ 1657 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.3215/3-6-19689 (ΦΕΚ 655 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος και Διαιτολογικών Μονάδων».

Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26-5-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1394 τ.Β΄) «Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)ι

Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/11 (ΦΕΚ 1394 τ.Α΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση «΄Ενταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος – διαιτολογικών μονάδων στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/11-7-2002 (ΦΕΚ Β΄906) “Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ».

Υ3β/ΓΠ/οικ.140157/19-12-2011 (ΦΕΚ 3174 τ. Β’) «Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μονάδων αδυνατίσματος – διαιτολογικών μονάδων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 τ.Α’)».