Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νέα τροποποίηση του Κανονισμού Καλλυντικών

Προστίθενται στα παραρτήματα του Κανονισμού, 226 ουσίες CMR (Καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες , ή τοξικές στην αναπαραγωγή).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αλλαγές στον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα, αναφέροντας την καταχώριση 226 CMR ουσιών στο παράρτημα ΙΙ.

Ο κανονισμός προβλέπει μια εναρμονισμένη ταξινόμηση ουσιών ως CMR βάσει επιστημονικής αξιολόγησης από την επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων.
Οι ουσίες ταξινομούνται ως CMR σε τρεις κατηγορίες:
Κατηγορίας 1Α, κατηγορίας 1Β ή κατηγορίας 2 ανάλογα με το επίπεδο τεκμηρίωσης των ιδιοτήτων CMR που παρουσιάζουν.

Μέχρι τώρα και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού καλλυντικών, προβλέπεται ότι οι ουσίες που ταξινομούνται ως ουσίες CMR κατηγορίας 1Α, 1Β ή 2 στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα εκτός και αν πληρούνται όροι που προβλέπονται συγκεκριμένα .

Σύμφωνα με την νέα τροποποίηση , όλες οι ουσίες CMR πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών του παραρτήματος II του κανονισμού .
Και τούτο για την ομοιόμορφη εφαρμογή της απαγόρευσης των ουσιών αυτών εντός της εσωτερικής αγοράς
.

Οι τροποποιήσεις δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 22 Μαΐου και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.
Να σημειώσουμε ,πως τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Επιτροπή ενέκρινε περιορισμούς για 33 ουσίες CMR που χρησιμοποιούνται σε είδη ένδυσης, υφάσματα και υποδήματα.