Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νέες οδηγίες για την αξιολόγηση της ασφάλειας καλλυντικών

10ή αναθεωρημένη έκδοση σημειώσεων καθοδήγησης της SCCS για την αξιολόγηση της ασφάλειας συστατικών καλλυντικών

→ Τι είναι οι σημειώσεις καθοδήγησης (Notes of Guidance) της SCCS

Η SCCS είναι μια ομάδα ανεξάρτητων επιστημόνων , που παρέχουν συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταναλωτικά προϊόντα.

Έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της ασφάλειας συστατικών καλλυντικών για ορισμένα από τα οποία έχει εκφραστεί ανησυχία σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των δοκιμών,  αυτά τα συστατικά καταγράφονται στα παραρτήματα του κανονισμού  για καλλυντικών    ως εξής :

  • Ουσίες που απαγορεύεται η χρήση τους (παράρτημα II)
  • Ουσίες με περιορισμένη χρήση (παράρτημα III)
  • Χρωστικά που επιτρέπονται (παράρτημα IV)
  • Συντηρητικά που επιτρέπονται (παράρτημα V)
  • Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας που επιτρέπονται (παράρτημα VI)

Οι σημειώσεις καθοδήγησης της SCCS , παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας των συστατικών που περιέχονται στα παραρτήματα.

Αυτές οι σημειώσεις ανανεωνονται σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

→ Τι περιλαμβάνει η 10ή αναθεώρηση των σημειώσεων καθοδήγησης

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες αναθεωρήσεις , η φετινή διαφέρει σημαντικά καθώς το βάρος της εστιάζεται αποκλειστικά σε μεθόδους που απουσιάζει απολύτως η χρήση ζώων.

Η δέκατη έκδοση των οδηγιών που εγκρίθηκε μετά τη συνεδρίαση ολομέλειας της SCCS στις 24-25 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει:
Επικαιροποίηση τοξικολογικών μελετών που δεν περιλαμβάνουν ζώα , για συστατικά καλλυντικών ·
-Μεθοδολογία περαιτέρω αξιολόγησης σε μια προσέγγιση βάρους αποδείξεων (WoE) για τη μεταλλαξιογένεση και τη γονιδιοτοξικότητα.
-Επικαιροποίηση των κριτηρίων για πολυ-συστατικά φυσικών ουσιών και τη χημική τους ταυτότητα ·
-Επισκόπηση βιβλιογραφίας για βάσεις δεδομένων σε σχέση με έκθεση καταναλωτών σε χημικά συστατικά

Οι σημειώσεις καθοδήγησης δεν πρέπει να θεωρηθούν ως απλή λίστα ελέγχου, αλλά ως γενικός οδηγός που θα πρέπει να προσαρμόζεται κατά περίπτωση όταν αξιολογείται η ασφάλεια του τελικού προϊόντος