Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νανοσωματίδια χρυσού επικαλυμμένα με υαλουρονικό οξύ

Τελική Γνωμοδότηση της SCCS για το κολλοειδές χρυσό επικαλυμμένο με υαλουρονικό οξύ και υαλουρονικά σύμπλοκα.
Gold thioethylamino hyaluronic Acid (nano)   
 Gold 4-deoxy-4-((2-mercaptoethyl) amino) hyaluronate complexes (nano)
Δεν είναι δυνατή η διενέργεια αξιολόγησης ασφάλειας των νανοϋλικών σε χρυσό λόγω περιορισμένων ή ελλιπών βασικών πληροφοριών.
Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την επιστημονική βιβλιογραφία υποδηλώνουν πιθανή συστηματική απορρόφηση νανοσωματίδιων  χρυσού που μπορεί να οδηγήσουν σε συσσώρευση σε ορισμένα όργανα - ιδίως στο ήπαρ και στον σπλήνα.
 Επιπλέον, τα διαθέσιμα δεδομένα από τη βιβλιογραφία δείχνουν δυναμικό μεταλλαξιογόνες / γονοτοξικές επιδράσεις των νανοϋλικών χρυσού.
 Αυτές οι ενδείξεις δημιουργούν μια προειδοποίηση που δικαιολογεί περαιτέρω αξιολόγηση ασφάλειας των νανοϋλικών χρυσού όταν χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά συστατικά

Η Γνωμοδότηση

Το κολλοειδές χρυσό είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα που αφήνονται στο δέρμα σύμφωνα με τις μέγιστες συγκεντρώσεις και προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη εύλογα προβλέψιμες συνθήκες έκθεσης;

Η SCCS εξέτασε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται και είναι της γνώμης ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια αξιολόγησης ασφάλειας των νανοϋλικών κολλοειδής χρυσός, (Gold, Colloidal) και επιφανειακός τροποποιημένος χρυσός ( Gold and Surface Modified Gold)
λόγω περιορισμένων ή ελλιπών βασικών πληροφοριών.

Πολλές από τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την τοξικότητα δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η συνάφεια των δεδομένων για νανο-μορφές οποιουδήποτε από τα υλικά υπό την τρέχουσα αξιολόγηση λόγω της απουσίας πλήρων εκθέσεων μελέτης.

Έχει η SCCS περαιτέρω επιστημονικές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση υλικών Α, Β και Γ σε νανο μορφή σε καλλυντικά προϊόντα;
Υπάρχει μια βάση ανησυχίας για τη χρήση υλικών Gold (nano), Colloidal Gold (nano) και Surface Modified Gold (nano) σε καλλυντικά προϊόντα πως μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον καταναλωτή.

Η SCCS θα είναι έτοιμη να αξιολογήσει τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομισθούν ια την υποστήριξη της ασφαλούς χρήσης των υλικών χρυσού σε nanno σε καλλυντικά προϊόντα.

SCCS/1629/21 Final Opinion ON
Gold (nano), Colloidal Gold (nano), Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano) and Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold (nano)

The SCCS adopted this document at its plenary meeting on 24-25 June 2021

Κέντρο Γνώσης

Βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας