Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νανοϋλικά και Καλλυντικά

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες από την  SCCS στην υποβολή φακέλων αξιολόγησης καλλυντικών με συστατικά nano 

Στις 31 Οκτωβρίου δόθηκε στην δημοσιότητα το νέο καθοδηγητικό έγγραφο της SCCS με θέμα την αξιολόγηση της ασφάλειας των νανοϋλικών (ΝΜ) που περιλαμβάνονται σε ένα καλλυντικό προϊόν.
Στόχος των νέων κατευθυντήριων οδηγιών είναι η επικαιροποίηση των φακέλων που υποχρεούνται να υποβάλουν οι εταιρείες καλλυντικών υπό το φως των νέων επιστημονικών δεδομένων .

Στον νέο έγγραφο λαμβάνονται υπόψη  νέα κριτήρια πως προς τον ορισμό ενός συστατικού καλλυντικών ως «νανοϋλικό » ειδικότερα σε σχέση   με τη ΄έννοια αδιάλυτο ή βιοσυσσωρεύσιμο που ορίζει ο Κανονισμός Καλλυντικών 

Το Γενικό Πλαίσιο του Κανονισμού Καλλυντικών

Ο Κανονισμός Καλλυντικών 1223/2009 αναφέρεται σε σχέση με τα νανουλικά στα εξής :

 • Στον ορισμό τους
 • Στην απαίτηση να ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έξι μήνες πριν από την τοποθέτηση ενός καλλυντικού προϊόντος που περιέχει νανοϋλικά στην αγορά.
 • Εάν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ενός νανουλικού , η Επιτροπή θα το παραπέμψει στην επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS) για επιστημονική γνώμη.
 • Ο κανονισμός απαιτεί επίσης , τα συστατικά νανοκλίμακας να επισημαίνονται στις ετικέτες (ονομασία του συστατικού, ακολουθούμενη από την λέξη «nano» σε παρένθεση). Αυτό παρέχει την δυνατότητα ενός μηχανισμού προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση στην αγορά, αξιολόγησης κινδύνου, έγκρισης και επισήμανσης των καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν νανοϋλικά.

Η SCCS έχει ήδη εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα κύρια στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υποβολή φακέλου ασφαλείας για τα νανοϋλικά (SCCS / 1484/12) . καθώς και ένα μνημόνιο σχετικά με τη συνάφεια, την επάρκεια και την ποιότητα των προϊόντων και τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε αυτούς τους φακέλους (SCCS / 1524/13).

Το νέο καθοδηγητικό έγγραφο επί της ουσίας συνιστά μια αναθεωρημένη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών του 2012 και στοχεύει στην διευκόλυνση των αιτούντων και των αξιολογητών κινδύνου κατά την εκπόνηση και την αξιολόγηση φακέλων ασφαλείας για τα νανοϋλικά

Κέντρο Γνώσης

Καλλυντικά -Συστατικά σε nano