Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οδηγίες για την αξιολόγηση ασφάλειας νανοϋλικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  επικαιροποιεί  τους κανόνες ασφαλείας    για τα συστατικά nano στα καλλυντικά .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα έκδοση των οδηγιών της σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας των νανοϋλικών.

Η γενική διάρθρωση των νέων κανόνων έχει αλλάξει για να δοθεί προτεραιότητα στον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση της έκθεσης σε νανοϋλικά ως σημεία εκκίνησης για την εκτίμηση της ασφάλειας.
Οι νέοι κανόνες επίσης δίνουν προτεραιότητα σε μεθόδους δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων. Επιπλέον, στο παράρτημα 1 για τις μεθόδους τοξικολογικής αξιολόγησης συνοψίζονται οι εναλλακτικές μέθοδοι και οι μεθοδολογίες νέας προσέγγισης (NAM).

Το ιστορικό των εγγράφων καθοδήγησης

Ο κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 ,καλύπτει ειδικά τον κίνδυνο νανοϋλικών (ΝΜ) που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα.
Εάν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ενός ΝΜ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το παραπέμπει στην SCCS για επιστημονική γνώμη.
Η SCCS δημοσίευσε το 2012 κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της ασφάλειας των NM στα καλλυντικά προϊόντα (SCCS / 1484/12) και έκτοτε αξιολόγησε την ασφάλεια πολλών NM που προορίζονται για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα.

Το τωρινό έγγραφο καθοδήγησης συνιστά μια αναθεωρημένη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών του 2012 για να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας σχετικά με την ασφάλεια του ΝΜ προκειμένου να διευκολυνθούν οι αιτούντες και οι αξιολογητές κινδύνου κατά την εκπόνηση και την αξιολόγηση φακέλων ασφαλείας για τα νανοϋλικά

Κυριότερες αλλαγές στο περιεχόμενο αφορούν:

  • Όλες οι ενότητες έχουν ενημερωθεί με βάση τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με την τεχνική και επιστημονική πρόοδο στην αξιολόγηση της ασφάλειας των νανοϋλικών.
  • Το κείμενο και το περιεχόμενο έχουν αλλάξει για να δείξουν προτεραιότητα στις μεθόδους που δεν χρησιμοποιούν τα ζώα.
  • Έχουν εισαχθεί νέες υποενότητες (π.χ. επί επικαλύψεων, νανοϋποδοτών και ενθυλακωμένων νανοϋλικών, ανοσοτοξικότητας, καθώς και σε μεθόδους πυριτικού, ομαδοποίησης και ανάγνωσης).
  • Οι εναλλακτικές μέθοδοι και οι μεθοδολογίες νέας προσέγγισης (NAM) συνοψίζονται στο παράρτημα 1 για τις μεθόδους για την τοξικολογική αξιολόγηση των νανοϋλικών.