Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οδηγίες για την καλύτερη εποπτεία των online αγορών

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή    δημοσιοποίησε     κατευθυντήριες οδηγίες  σχετικά με την πώληση ηλεκτρονικών μη διατροφικών  προϊόντων.

Οι πωλήσεις  μέσω  διαδικτύου  έχουν αυξηθεί και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,φέτος   το 55% των Ευρωπαίων θα αγοράσει με αυτό τον τρόπο  προϊόντα .

Παρά το γεγονός ότι  η εξέλιξη αυτή  συμβάλει σημαντικά στους αναπτυξιακούς  στόχους της Ευρώπης ,εγείρονται σοβαρές ανησυχίες   σε σχέση με την προστασία της υγείας και της   ασφάλειας  των πολιτών.

Πολλές πωλήσεις αγαθών μέσω διαδικτύου  ξεφεύγουν από τους παραδοσιακούς  ελέγχους  των Αρχών

      Ιδιαίτεροι φόβοι εκφράζονται για  διακίνηση πλαστών προϊόντων   ή προϊόντων  που έχουν ουσίες που έχουν απαγορευτεί  στην Ευρώπη  ,καθώς και εκείνα  που φέρουν   ψευδεπίγραφα πιστοποιητικά στην αγορά της ΕΕ.

Οι  οδηγίες   – που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την εποπτεία της αγοράς, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των μη  διατροφικών  προϊόντων.

“Η βελτιωμένη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα προϊόντα που πωλούνται ηλεκτρονικά συμβάλλει στη διασφάλιση ότι τα μη διατροφικά προϊόντα είναι ασφαλή και συμμορφούμενα  με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες”,

αναφέρεται  στο εισαγωγικό σημείωμα  .Παράλληλα  το κείμενο υπογραμμίζει    εξη    βασικές κατηγορίες  δυσκολιών  των Αρχών στην εποπτεία της διαδικτυακής αγοράς   :

1.  Δυσκολίες όσον αφορά τον εντοπισμό προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στο διαδίκτυο και τον προσδιορισμό των υπεύθυνων οικονομικών φορέων·

2. Αύξηση του αριθμού των εγκατεστημένων εκτός της επικράτειας της ΕΕ οικονομικών φορέων οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα προς πώληση στο διαδίκτυο· Αυτό περιλαμβάνει τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται απευθείας σε καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στην ΕΕ και καθιστά δύσκολη την επιβολή των κανόνων για τα προϊόντα

3. Προκλήσεις στη διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνου ή δοκιμών ασφάλειας λόγω μη δυνατότητας φυσικής πρόσβασης στα προϊόντα

4 Δυσκολίες στη λήψη δειγμάτων προϊόντων για τη διενέργεια δοκιμών, καθώς οι σχετικοί νόμοι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση διαδικτυακών αγορών ή τις ανώνυμες αγορές όπως οι αγορές από μυστικούς πελάτες (mystery shopping)]

5 Προκλήσεις στην εφαρμογή της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων) , καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων , οι οποίες σχετίζονται με το διαδικτυακό περιβάλλον

6 Ελλειψη ευαισθητοποίησης καταναλωτών και επιχειρήσεων όσον αφορά τις αγορές και τις πωλήσεις ασφαλών και συμμορφούμενων προϊόντων στο διαδίκτυο.

Δείτε το κείμενο εδώ