Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι εναλλακτικές των ζώων δοκιμές καθιερώνονται

Νέα κατευθυντήρια γραμμή απο τον ECHA μειώνει τις δοκιμές σε ζώα και προστατεύει από τις αλλεργίες που προκαλούνται από χημικές ουσίες
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικων  Προιοντων ECHA  Ο ECHA  δημοσίευσε  οδηγίες  σχετικά με τον αξιόπιστο συνδυασμό διαφορετικών πηγών εναλλακτικών δεδομένων κατά την αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης του δέρματος σε χημικές ουσίες. 
Οι οδηγίες   βασίζονται   σε πρόσφατη κατευθυντήρια γραμμή του  ΟΟΣΑ.

– Η κατευθυντήρια γραμμή του ΟΟΣΑ ενημερώνει τους καταχωρίζοντες του REACH σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυάσουν αξιόπιστα διαφορετικές πηγές μη ζωικών δεδομένων σχετικά με τις ιδιότητες των συστατικών τους ως προς την ευαισθητοποίηση του δέρματος.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση των χημικών κινδύνων. Με τη νέα κατευθυντήρια γραμμή, διασφαλίζουμε ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των ανθρώπων από την ευαισθητοποίηση του δέρματος, χωρίς να απαιτείται η διεξαγωγή δοκιμών σε ζώα. Ο ECHA συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξή του σε στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, το Κοινό Κέντρο Ερευνών και άλλους οργανισμούς».

Το Ιστορικό της μετάβασης

Από το 2017, το REACH απαιτεί από τους καταχωρίζοντες να χρησιμοποιούν μεθόδους in vitro (δοκιμές εκτός ζωντανού οργανισμού, που συνήθως περιλαμβάνουν απομονωμένους ιστούς, όργανα ή κύτταρα) για την παροχή δεδομένων σχετικά με την ευαισθητοποίηση του δέρματος.
Από τις πληροφορίες στον κατάλογο ταξινόμησης και επισήμανσης του ECHA, υπάρχουν περισσότερες από 14 000 ουσίες στην αγορά της ΕΕ με κάποιες ενδείξεις ανησυχίας που προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος. Η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής είναι ένα κοινό πρόβλημα επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας. Πολλές χημικές ουσίες που ευαισθητοποιούν το δέρμα έχουν ήδη περιοριστεί βάσει του κανονισμού REACH.

Το OECD QSAR Toolbox είναι μια δωρεάν εφαρμογή λογισμικού που υποστηρίζει αναπαραγώγιμη και διαφανή αξιολόγηση χημικού κινδύνου. Αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ και τον ECHA.

Βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Καλλυντικών