Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την υγεία από συσκευές LED

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για επιπτώσεις στην υγεία του γενικού πληθυσμού από συσκευές LED υπο κανονικές συνθήκες χρήσης .
Ωστόσο ο κίνδυνος από μακροχρόνια χρήση , δεν μπορεί να αποκλειστεί …

Αυτά είναι τα γενικά συμπεράσματα της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υγεία το Περιβάλλον και τους Αναδυόμενους Κινδύνους (SCHEER) που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο με το τίτλο “Final Opinion on potential risks to human health of Light Emitting Diodes (LEDs)”

Οι συσκευές      LED εκπέμπουν οπτική ακτινοβολία  που είναι μικρότερη του 10% της μέγιστης ποσότητας των ασφαλών ορίων .επομένως το ευρύ κοινό δεν κινδυνεύει να  τραυματιστεί σε κανονική χρήση .

Η   ακτινοβολία αυτή δεν  διεισδύει στο σώμα ωστόσο   θα μπορούσε να βλάψει τα μάτια και το δέρμα  ανάλογα σε πολλές μεταβλητές όπως η διάρκεια της  έκθεσης , το μήκος κύματος και η ένταση του φωτός.

Συγκεκριμένα , οι μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη  για ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από LEDs είναι  :

1) Το φάσμα μιας πηγής φωτός ,

2) Η  ένταση του φωτισμού, ειδικά στην μπλε ζώνη,

3) Η  διάρκεια της έκθεσης,

4) Η  υγεία των ματιών,

5)  Η άμεση έκθεση του ματιού

Κανονισμοί ασφαλείας
Οι συστάσεις για τις οριακές τιμές έκθεσης για την προστασία από τις αρνητικές επιπτώσεις της οπτικής ακτινοβολίας ,έχουν καθοριστεί σε διεθνές επίπεδο από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP). International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν διαφοροποιούν συνήθως την έκθεση στους επαγγελματίες και την έκθεση στο ευρύ κοινό.