Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι προτάσεις της Cosmetics Europe για την πράσινη μετάβαση

Η πράσινη μετάβαση οδηγεί σε αναθεώρηση τον Κανονισμό Καλλυντικών

Σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής για τα Χημικά για την Αειφορία (SCCS), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Καλλυντικά Προϊόντα (CPR). 

Η αναθεώρηση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων σημείων:

  • Τη Γενική Προσέγγιση Διαχείρισης Κινδύνων,
  • Την έννοια της ουσιαστικότητας ,
  • Τον ορισμό των νανοϋλικών,
  • Τους κανόνες επισήμανσης προϊόντων,
  • Την αξιολόγηση της ασφάλειας και τα αποτελέσματα συνδυασμού.

Για την τροποποίηση του Κανονισμού΄ Καλλυντικών πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου και έκλεισε στις 21 Ιουνίου.
Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου η Cosmetics Europe παρουσίασε τις προτάσεις της.

Η Ενωση που εκπροσωπεί τη βιομηχανία καλλυντικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητά την υιοθέτηση ισχυρού κανονισμού με στόχο την προώθηση ενός ανταγωνιστικού τομέα καλλυντικών στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ψηφιακής μετάβασης.
Στις συστάσεις της προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση στη διαδικασία αναθεώρησης και να τη δει στο γενικό πλαίσιο των διαφόρων νομοθεσιών που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ώστε να υπάρχει συνοχή και συνέπεια μεταξύ νομοθετικές ρυθμίσεις μπορούν να εξασφαλιστούν.
Η Ενωση συνιστά ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση του CPR θα πρέπει:

  • Ενίσχυση ενός βιώσιμου (παγκόσμιου) ανταγωνιστικού τομέα καλλυντικών, επιχειρηματικότητας και ικανότητας καινοτομίας·
  • Να ενισχυθεί η επιστημονική, αναλογική, αποτελεσματική και αποδοτική προσέγγισή , αντιμετωπίζοντας την ανθρώπινη και περιβαλλοντική ασφάλεια προς το συμφέρον των καταναλωτών, της βιομηχανίας και των αρχών·
  • Να αναγνωριστεί η μακρά ιστορία υψηλού επιπέδου ασφάλειας των ευρωπαϊκών καλλυντικών προϊόντων και διατηρούν, στον πυρήνα της, την αρχή της επιστημονικής αξιολόγησης κινδύνου βάσει της ασφάλειας·
  • Να παραμένει το «Χρυσό Πρότυπο» και διεθνής αναφορά παγκοσμίως.
  • Να διατηρηθεί ένα επίπεδου ρυθμιστικού φόρτου επιτεύξιμου και διαχειρίσιμου ιδίως από τις ΜΜΕ· και να προστατεύονται από το μέλλον με την εισαγωγή διατάξεων για την ψηφιακή επισήμανση.

Σύμφωνα με την Cosmetics Europe, αυτό περιλαμβάνει κυρίως τη διατήρηση μιας ειδικής ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής για την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών και παρεκκλίσεις από την έννοια της ουσιαστικότητας όπου η ασφάλεια μπορεί να αποδειχθεί με σαφήνεια η ασφάλεια των καλλυντικών που περιέχουν τις σχετικές ουσίες.
Επιπλέον, η Cosmetics Europe αναφέρει ότι δεν πρέπει να εισαχθεί πρόσθετο συστηματικό περιθώριο ασφαλείας για όλα τα συστατικά καλλυντικών.
«Δεν είναι απαραίτητο και θα είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε όλα σχεδόν τα καλλυντικά προϊόντα, τις επιλογές των καταναλωτών και τη δημόσια υγεία, χωρίς αποδεδειγμένη θετική επίδραση στην ασφάλεια των καταναλωτών», αναφέρει η Ενωση .

Cosmetics Europe contribution to Public Consultation 21 June 2022