Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οξειδωτικές βαφές βλεφαρίδων

Προκαταρκτική γνωμοδότηση για την ρ-φαινυλενοδιαμίνη (CAS 337906-36-2)
Απο τον Μάρτιο του 2017 το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού Καλλυντικών συμπεριλαμβάνει οξειδωτικές βαφές μαλλιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις βλεφαρίδες .

Η ​​SCCS κλήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο να γνωμοδοτήσει για το αν είναι ασφαλής για χρήση σε βλεφαρίδες και σε μέγιστη συγκέντρωση χρήσης 1,8% η οξειδωτική βαφή μαλλιών 2-μεθοξυ-μεθυλο-ρ-φαινυλενοδιαμίνη και το θειικό άλας της .
Σε σχέση με την χρήση της ως οξειδωτική βαφή μαλλιών, η ​​SCCS είχε γνωμοδοτήσει το 2016 ότι είναι ασφαλής σε μέγιστη συγκέντρωση 1,8% υπό την επιφύλαξη του αλλεργιογόνου δυναμικού της.
Στην πρόσφατη προκαταρκτική γνωμοδότηση της για την χρήση της στις βλεφαρίδες ​​ η SCCS κατέληξε στα ακόλουθα :
Με βάση όλα τα δεδομένα που παρασχέθηκαν, η SCCS θεωρεί ότι η 2-μεθοξυ-μεθυλο-ρ-φαινυλενοδιαμίνη και το θειικό άλας του (Α160) , είναι ασφαλές για χρήση σε οξειδωτικά προϊόντα βλεφαρίδας στην προτεινόμενη μέγιστη συγκέντρωση κατά τη χρήση ,1,8%.