Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία- Ορισμοί

Ορισμοί με βάση την οδηγία 2006/25 ΕΚ

Ακτινοβολία

Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε μορφή κυμάτων ή σωματιδίων. Η ακτινοβολία μπορεί να διαχωριστεί σε δύο βασικές μορφές: την ιοντίζουσα και τη μη ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Ακτινοβολισμός (Ε) ή πυκνότητα ισχύο

Η ισχύς ακτινοβολίας που προσπίπτει πάνω σε μια επιφάνεια, ανά μονάδα επιφανείας. Εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό μέτρο (W m2)·

Ασύμφωνη ακτινοβολία

Κάθε οπτική ακτινοβολία που δεν είναι ακτινοβολία λέιζερ

Έκθεση σε ακτινοβολία

Το ολοκλήρωμα χρόνου του ακτινοβολισμού. Εκφράζεται σε τζάουλ ανά τετραγωνικό μέτρο (J m-2)· ακτινοβόληση (L):
η ροή ή ισχύς ακτινοβολίας που διαδίδεται ανά μονάδα στερεάς γωνίας και ανά μονάδα επιφανείας. Εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά στερακτίνιο (W m-2 sr-1)·

Εντονο παλμικό φως

Ευρυζωνική οπτική ακτινοβολία στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα μήκους κύματος που παράγεται με πρόθεση για να προκαλέσει θερμική, μηχανική ή χημική βλάβη π.χ. θύλακες των τριχών, μελαγχρωματικές βλάβες, τατουάζ, τα αιμοφόρα αγγεία, ακμή ή τις ρυτίδες

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

Ονομάζεται το εύρος της περιοχής των συχνοτήτων που καλύπτουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα εκτείνεται θεωρητικά από σχεδόν μηδενικές συχνότητες έως το άπειρο.
Με βάση κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες.
Αυτές είναι τα ραδιοκύματα , τα μικροκύματα, η υπέρυθρη ακτινοβολία, η ορατή ακτινοβολία (φως), η υπεριώδης ακτινοβολία, οι ακτίνες Χ και οι ακτίνες γ.

Ιοντίζουσα ακτινοβολία

Η ακτινοβολία που έχει αρκετή ενέργεια ώστε να σπάσει τους χημικούς δεσμούς και να δημιουργήσει ιόντα ονομάζεται «ιοντίζουσα ακτινοβολία».

Λέιζερ: (ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας)

Κάθε διάταξη που μπορεί να εξαναγκασθεί να παράγει ή να ενισχύει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή μήκους κύματος της οπτικής ακτινοβολίας κυρίως μέσω της διεργασίας της ελεγχόμενης εξαναγκασμένης εκπομπής·

Λέιζερ Ακτινοβολία

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο μήκος κύματος κυμαίνονται 180 νανόμετρα έως 1 χιλιοστού

Λέιζερ Μέγιστη επιτρεπόμενη έκθεση (MPE maximum permissible exposure)

Περιοχή γύρω από τα μάτια: Εντός 2 cm από το ανοιγόκλεισμα του ματιού .

Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία

Η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία αποτελείται από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, όπως μικροκύματα και ραδιοκύματα, καθώς και πεδία χαμηλής συχνότητας που παράγονται από τις ηλεκτρικές συσκευές και τις γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Οπτική Ακτινοβολία

Κάθε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή μήκους κύματος μεταξύ 100 nm και 1 mm. Το φάσμα της οπτικής ακτινοβολίας υποδιαιρείται σε
υπεριώδη ακτινοβολία, ορατή ακτινοβολία και υπέρυθρη ακτινοβολία

Ορατή ακτινοβολία

Οπτική ακτινοβολία στην περιοχή μήκους κύματος μεταξύ 380 και 780 nm

Οριακές τιμές έκθεσης: (ΟΤΕ)

Όρια έκθεσης σε οπτική ακτινοβολία τα οποία βασίζονται άμεσα σε διαπιστωμένες επιπτώσεις στην υγεία και σε βιολογικές μελέτες. Η τήρηση των ορίων αυτών διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολίας προστατεύονται από όλες τις γνωστές δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία·
·

Υπεριώδης ακτινοβολία

Οπτική ακτινοβολία στην περιοχή μήκους κύματος μεταξύ 100 nm και 400 nm. Η υπεριώδης περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος υποδιαιρείται σε UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) και UVC (100-280 nm),

Υπέρυθρη ακτινοβολία

Οπτική ακτινοβολία στην περιοχή μήκους κύματος μεταξύ 780 nm και 1 mm.
Η υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος υποδιαιρείται σε IRA (780-1 400 nm), IRB (1 400-3 000 nm) και IRC (3 000 nm-1 mm)·

Φωτοθεραπεία ή θεραπεία φωτός

Είναι η τεχνική η οποία χρησιμοποιεί ως μέσο θεραπείας στο φως σε συγκεκριμένα μήκη κύματος με τη χρήση πολυχρωματικού πολωμένου φωτός, που συνήθως ελέγχεται μέσω διαφόρων συσκευών
Το φως χορηγείται για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.