Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ο Κανονισμός Καλλυντικών για τις ουσίες CMR

Νέα συστατικά που απαγορεύονται σε καλλυντικά προϊόντα και νέοι περιορισμοί στη χρήση διοξειδίου του τιτανίου και σαλικυλικού οξέος.
Οι ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR), δεν επιτρέπονται από προεπιλογή στα καλλυντικά προϊόντα. 
Ορισμένες ουσίες έχουν ταξινομηθεί πρόσφατα ως CMR σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, επομένως η Επιτροπή αποφάσισε να διορθώσει και να τροποποιήσει τα παραρτήματα του κανονισμού  για τα καλλυντικά. 

Ο κανονισμό CLP, προβλέπει μια εναρμονισμένη ταξινόμηση ουσιών ως καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή (CMR) βάσει γνώμης που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA). ).
Ανάλογα με το επίπεδο απόδειξης των ιδιοτήτων CMR τους, οι ουσίες ταξινομούνται ως ουσίες CMR κατηγορίας 1A, 1B ή κατηγορίας 2.

Διορθώσεις και τροποποιήσεις στα παραρτήματα του Κανονισμού Καλλυντικών

Τον Μάιο του 2021 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Κανονισμό «OMNIBUS III», που τροποποιεί και διορθώνει τα παραρτήματα του κανονισμού για καλλυντικά προϊόντα.
Αυτό σημαίνει ότι τα παραρτήματα (II, III, IV και VI) του κανονισμού για τα καλλυντικά θα υποστούν τροποποιήσεις. Πολλά συστατικά θα συμπεριληφθούν στο Παράρτημα II, τον κατάλογο των ουσιών που απαγορεύονται στα καλλυντικά προϊόντα.

Για το διοξείδιο του Τιτανίου
Το διοξείδιο τιτανίου ως χρωστικό που επιτρέπονται σε καλλυντικά προϊόντα συμπεριλαμβάνονταν στο Παράρτημα IV,.
Η νανομορφή αυτού του συστατικού επιτρέπεται μόνο σε έτοιμα προς χρήση παρασκευάσματα, εκτός από εφαρμογές που μπορεί να οδηγήσουν σε έκθεση των πνευμόνων του τελικού χρήστη μέσω εισπνοής και υπόκεινται στις άλλες συνθήκες που αναφέρονται (καταχώριση 27α του Παραρτήματος VI).

Πρόσφατα, το διοξείδιο του τιτανίου σε μορφή σκόνης, που περιέχει 1% ή περισσότερο σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο 10 μm ή μικρότερη, έχει ταξινομηθεί ως «Καρκινογόνο Κατηγορία 2 (εισπνοή)». Με βάση τη γνώμη SCCS (Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών) του 2020, το διοξείδιο του τιτανίου υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα πρέπει να εγκρίνεται για χρήση σε εφαρμογές που ενδέχεται να προκαλέσουν έκθεση μέσω εισπνοής από τον τελικό χρήστη.
Αυτό το συστατικό θα προστεθεί στο παράρτημα III (περιορισμένες ουσίες) και η χρήση του θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε προϊόντα προσώπου σε μορφή χαλαρής σκόνης και σε προϊόντα σπρέι με αεροζόλ μαλλιών (όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα SCCS).
Αυτός ο περιορισμός θα προστεθεί επίσης στις καταχωρίσεις του παραρτήματος IV και του παραρτήματος VI αυτού του συστατικού.

Για το σαλικυλικό οξύ
Άλλη τροποποίηση του κανονισμού (σχετικά με το παράρτημα III) έγινε όσον αφορά το σαλικυλικό οξύ. Μετά τα συμπεράσματα της SCCS για αυτή την ουσία, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν σκόπιμο να εγκριθεί η χρήση του σαλικυλικού οξέος για σκοπούς άλλους από τη συντηρητική λειτουργία, σε λοσιόν σώματος, σκιές ματιών, μάσκαρα, eyeliner, κραγιόν και αποσμητικό roll-on σε συγκέντρωση έως 0,5%.
Προηγουμένως, το σαλικυλικό οξύ επιτρεπόταν μόνο ως συντηρητικό σε τέτοιες κατηγορίες (έως συγκέντρωση 0,5%. Η διατύπωση των συνθηκών χρήσης αυτού του συστατικού τροποποιήθηκε για λόγους διευκρίνισης.

Ουσίες CMR & Παραρτήματα – επικαιροποίηση

Βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας