Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Περιορισμός παραγώγων υδροκινόνης σε προϊόντα αυτομαυρίσματος

Φραγμό στην ανεξέλεγκτη χρήση του συστατικού DHA ( Dihydroxyacetone (διυδροξυακετόνη]) σε προϊόντα μαυρίσματος θέτει η νέα τροποποίηση του Κανονισμού Καλλυντικών

Τα προϊόντα αυτο-μαυρίσματος στην ΕΕ θα περιορίζονται πλέον σε 10% κατ ‘ανώτατο όριο DHA βάσει της αξιολόγησης ασφάλειας SCCS. Ο κανονισμός έθεσε επίσης όριο 6,5% για χρήση σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών. αλλά αυτή είναι μια πολύ λιγότερο κοινή εφαρμογή για το συστατικό.

Doxyarbutin (δεοξυαρβουτίνη), ονομασία INCI: Tetrahydropyranyloxy Phenol (τετραϋδροπυρανυλοξυφαινόλη), εκλύει  υδροκινόνη 
Η υδροκινόνη περιλαμβάνεται στις ουσίες των οποίων η χρήση σε καλλυντικά προϊόντα απαγορεύεται, και αναφέρεται στην εγγραφή 1339 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, όπου προβλέπεται ως εξαίρεση η εγγραφή 14 του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού.

Το DHA εχει ρυθμιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ως χρωστική με αυστηρά όρια στις προσμίξεις Σε αντίθεση ,δεν υπήρχε ως πρόσφατα αντίστοιχος περιορισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρήση της δεοξυαρβουτίνης σε καλλυντικά προϊόντα είχε αξιολογηθεί απο το 2015 από την SCCS ως πιθανά μη ασφαλής σε κρέμες προσώπου σε συγκέντρωση έως 3 % .

Η διυδροξυακετόνη ή γλυκερόνη (DHA) , χρησιμοποιείται ως συστατικό αντηλιακών προϊόντων καθώς και ως χρωστική σε μη οξειδωτικές βαφές μαλλιών.
 Χρησιμοποιείται επίσης και σε σπρέι αυτομαυρίσματος
Συχνά λαμβάνεται από φυτικές πηγές, όπως τα ζαχαρότευτλα και τα ζαχαροκάλαμα, αλλά και από ζύμωση της γλυκερίνης.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της SCCS το 2020 , Η ουσία είναι ασφαλής όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό χρωματισμού μαλλιών σε εφαρμογές που μένουν (μη οξειδωτικές) έως μέγιστη συγκέντρωση 6,25%.
Η γνωμοδότηση θεωρούσε επίσης ί ακόμα ότι αυτή η χρήση μαζί με τη χρήση λοσιόν αυτο-μαυρίσματος και κρέμας προσώπου που περιέχει έως και μέγιστη συγκέντρωση 10% DHA είναι επίσης ασφαλής.

Στην νέα τροποποίηση του Κανονισμού , προστίθεται νέα εγγραφή στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) καλλυντικών , η οποία θα επιτρέπει την περιορισμένη χρήση της διυδροξυακετόνης σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών και σε προϊόντα αυτομαυρίσματος μόνο, σε μέγιστη συγκέντρωση 6,25 % και 10 % αντίστοιχα.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της τροποποίησης ,κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν εύλογα χρονικά διαστήματα προκειμένου να προσαρμοστεί ο κλάδος στις νέες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της διυδροξυακετόνης στα καλλυντικά προϊόντα και να πάψει σταδιακά η θέση σε κυκλοφορία στην αγορά και η διάθεση καλλυντικών προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.

COMMISSION REGULATION (EU) 2021/1099 of 5 July 2021
amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products