Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ποιος μπορεί να χειρίζεται με ασφάλεια συσκευές laser για αισθητικούς σκοπούς ;

Η Περίπτωση της Μ. Βρετανίας
Οι κοσμετικές εφαρμογές στην χώρα αυτή γενικά περιγράφονται να ανήκουν σε δυο κατηγορίες:
•Στις χειρουργικές κοσμετικές εφαρμογές
•Στις μη χειρουργικές κοσμετικές εφαρμογές
Ενώ για τις πρώτες απαιτούνται δίπλωμα χειρουργού για τις δεύτερες δεν απαιτείται κανένα απολύτως προσόν!!
Ως και το περίφημο σκάνδαλο με τα εμφυτεύματα στήθους , οι νομοθετικές Αρχές ρύθμιζαν την αγορά με βάση τον παραπάνω κανόνα.
Περιορίζονταν στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις συσκευές (ιατρικές και μη ), καθώς και στους γενικούς κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας ,και προστασίας των καταναλωτών.
Χρειάστηκε να συμβεί το σκάνδαλο με τα εμφυτεύματα στήθους για να αντιληφθούν οι βρετανικές αρχές ότι κάποιες από τις μη χειρουργικές κοσμετικές εφαρμογές – αν όχι όλες – χρήζουν ειδικής ρύθμισης
Στο πλαίσιο αυτό ,ξεκίνησε ένας ευρύτατος δημόσιος διάλογος που συμπεριλάμβανε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Γιατρούς, Αισθητικούς , Ιδιοκτήτες spa , Ιδιοκτήτες σχολών, Προμηθευτές)
Η κατάληξη μέχρις στιγμής αυτού του διαλόγου ήταν να συνταχθεί μια έκθεση από το Health Education England (“HEE”) σχετικά με τις απαιτήσεις προσόντων αυτών που ασκούν μη χειρουργικές κοσμετικές εφαρμογές

Τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της έκθεσης αφορούν τα εξής:
Α) Αναγνωρίζεται η δυνατότητα σε κάθε επαγγελματία που ασκούσε μια τεχνική-και ανεξάρτητα του επιπέδου σπουδών του – να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να ασκεί με ασφάλεια μη χειρουργικές κοσμετικές εφαρμογές
Β) Αναγνωρίζεται η δυνατότητα να πιστοποιούνται προηγούμενοι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί και να χρησιμοποιούνται αυτοί ως βάση εισόδου σε συγκεκριμένες εξειδικεύσεις μη χειρουργικών κοσμετικών εφαρμογών

Η Περίπτωση του Καναδά
Γενικά μιλώντας ,στην χώρα αυτή δεν υπάρχουν νομικά προαπαιτούμενα για την εφαρμογή μη χειρουργικών κοσμετικών θεραπειών lasers
Με άλλα λόγια , η εφαρμογή θεραπειών laser δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένους τίτλους σπουδών ή ύπαρξης νομοθετικά κατοχυρωμένης εκπαίδευσης.
Από την άλλη μεριά , το κανονιστικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά αυστηρό τόσο ως προς τη εισαγωγή και πώληση συσκευών laser για μη ιατρικές εφαρμογές, όσο και ως προς τις ευθύνες ενός επιχειρηματία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας .

Το καναδικό μοντέλο με μια ματιά
Συσκευές lasers
Η κεντρική κυβέρνηση ελέγχει την εισαγωγή και πώληση συσκευών laser αποτρίχωσης
Αυτές οι συσκευές πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του Radiation Emitting Devices Act
Τα laser που απευθύνονται σε μη ιατρικά κέντρα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ANSI Standard Z136.1-2000, «American National Standard for the Safe Use of Laser»
Συστήνεται σε όσους προχωρούν σε αγορά συσκευών αποτρίχωσης laser, να σιγουρεύονται ότι αυτοί συμμορφώνονται με το κανονισμό ιατρικών μηχανημάτων
Για τον χειρισμό αποτριχώσεων με laser
Μέχρι τώρα δεν υπάρχει απαίτηση για ειδική άδεια προκειμένου κάποιος να διαχειρίζεται συσκευές lasers για μη χειρουργικές επεμβάσεις όπως είναι για παράδειγμα οι αποτριχώσεις
Παρά το γεγονός ωστόσο ότι από νομικής πλευράς δεν απαιτείται άδεια ή ειδικό πτυχίο , υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην παρακολούθηση εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου που εξειδικεύεται σε σπουδές υπεύθυνου ασφαλείας lasers (βλέπε στην συνέχεια)
Για τα κέντρα που πραγματοποιούν αποτριχώσεις με lasers
Κέντρα ομορφιάς και σπα μπορούν να κάνουν χρήση συσκευών lasers για μη χειρουργικές κοσμετικές θεραπείες όπως αποτρίχωση, αντιγήρανση , ακμή αφαίρεση τατου κλπ
Τα κέντρα που εφαρμόζουν τέτοιες θεραπείες , πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες και εξαντλητικές οδηγίες ασφάλειας ,ενώ το κέντρο πρέπει να διαθέτει ειδικό ασφάλειας lasers (κατά τα πρότυπα του τεχνικού ασφαλείας )
Σε μικρά κέντρα , το ρόλο του ειδικού ασφαλείας lasers μπορεί να τον έχει ο ιδιοκτήτης .
Οδηγίες ασφαλείας για κέντρα που διαθέτουν laser αποτρίχωσης
Ευθύνες του ιδιοκτήτη
Συνολικά, η ασφάλεια που σχετίζεται με την εγκατάσταση και τη χρήση του λέιζερ ,παραμένει στην απόλυτη ευθύνη του ιδιοκτήτη.
Για κατηγορίας laser 3B και 4 , ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να:
•Καθιερώνει και διατηρεί ένα επαρκές πρόγραμμα ασφάλειας λέιζερ ορίζοντας έναν Υπεύθυνο Ασφαλείας Laser (LSO)
•Επιτρέπει τη χρήση των εξοπλισμών λέιζερ σε ειδικό προσωπικό
•Παρέχει επαρκή κατάρτιση σε θέματα ασφαλείας λέιζερ και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για τους υπεύθυνους ασφαλείας και το προσωπικό
•Εξασφαλίζει ότι τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα και οι κανονισμοί
•Διατηρεί επαρκή τεκμηρίωση και αρχεία ασθενών.
Εάν είναι απαραίτητο ,ο ιδιοκτήτης μπορεί να λειτουργήσει ως το LSO σε μικρότερες εγκαταστάσεις.
Υπεύθυνος Ασφαλείας λέιζερ (LSO)
Ο υπεύθυνος ασφαλείας laser , είναι ένα άτομο που διαθέτει την σχετική εκπαίδευση και την εμπειρία να διαχειριστεί ένα πρόγραμμα ασφάλειας λέιζερ.
Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας lasers λαμβάνει επαρκή κατάρτιση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους, την αξιολόγηση των κινδύνων, τα μέτρα ελέγχου, τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς, την ιατρική παρακολούθηση (εάν υπάρχει), καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια των λέιζερ.
Ο υπεύθυνος για την ασφάλεια των λέιζερ είναι υπεύθυνος για:
•Τη διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνου
•Την έγκριση των τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOP), διοικητικές πολιτικές, διαδικαστικών ελέγχων και τη διατύπωση σημάτων προειδοποίησης
•Τον καθορισμό των κατηγοριών προσωπικού που θα χειρίζονται lasers εξασφαλίζοντας την επαρκή εκπαίδευση και κατάρτισή τους
•Την σύσταση και την έγκριση προστατευτικού εξοπλισμού πριν από τη χρήση
•Την εξασφάλιση ότι εφαρμόζονται καθορισμένα μέτρα ελέγχου και την συμμόρφωση με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς /και τους τοπικούς κανονισμούς
Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού
Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι σε αναλογία με το βαθμό των πιθανών κινδύνων λέιζερ.
Εκείνοι που χρησιμοποιούν ή εργάζονται στην περιοχή της κατηγορίας 3Β ή 4 λέιζερ πρέπει να έχουν κατάρτιση σε θέματα ασφαλείας λέιζερ με τα ακόλουθα θέματα:
•Βασικές αρχές της λειτουργίας λέιζερ
•Τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια των λέιζερ
•Ταξινόμηση λέιζερ
•Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός λέιζερ, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας των αντανακλάσεων
•Μέτρα ελέγχου
•Καθαρισμός και συντήρηση προστατευτικού εξοπλισμού
•Ιατρική παρακολούθηση
•Φροντίδα ασθενών (πριν και μετά τη θεραπεία)
•Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Όλες οι δραστηριότητες κατάρτισης πρέπει να τεκμηριώνονται από τον ιδιοκτήτη και διατηρούνται σε αρχείο.
Η περίπτωση των  ΗΠΑ 
Δεν υπάρχει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο
Είναι θέμα της κάθε Πολιτειακής ρυθμιστικής αρχής να καθορίσει ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί θεραπείες με συσκευές laser
Μερικές Πολιτείες περιορίζουν την χρήση τους σε γιατρούς μόνο
Κάποιες άλλες επιτρέπουν σε αισθητικούς να την χρησιμοποιούν κάτω όμως από την ιατρική επίβλεψη
Τέλος κάποιες άλλες –λιγότερες- έχουν τώρα συμπεριλάβει αυτές τις θεραπείες στην εκπαίδευση των αισθητικών
Μερικές Πολιτείες αρχίζουν τώρα να ζητούν πιστοποίηση που να περιλαμβάνει υποχρεωτικό αριθμό ωρών εκπαίδευσης για την χρήση ενός laser.
Η ερμηνεία της «ιατρικής εποπτείας»
Σχεδόν σε καμία Πολιτεία δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο που να καθορίζει τι σημαίνει ο όρος «κάτω από τη εποπτεία γιατρού»
Αυτό ερμηνεύεται κατά το δοκούν . Για κάποιους μπορεί να σημαίνει ότι ένας γιατρός είναι τηλεφωνικά διαθέσιμος, για κάποιους άλλους ότι η παρουσία του γιατρού πρέπει να είναι στο χώρο
Το επάγγελμα των Electrologists
Electrologist είναι μια ειδικότητα που ειδικεύεται σε αποτριχώσεις
Είναι σύνηθες φαινόμενο ,πολλοί αισθητικοί να επιδιώκουν να αποκτήσουν αυτή την εξειδίκευση .
Οι απαιτήσεις για άδεια άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνει τουλάχιστον 120 ώρες εκπαίδευσης και τουλάχιστον 200 ώρες πρακτικής εμπειρίας
Επι πλέον,πριν ξεκινήσουν την άσκηση του επαγγέλματος, απαιτείται συμπλήρωση 30 ωρών συνεχόμενης εκπαίδευσης που έχει εγκριθεί από την επιβλέπουσα Αρχή – το Electrolysis Council – ένα συμβουλευτικό όργανο του τμήματος υγείας
Προκειμένου ένας electrologist να πιστοποιηθεί στην χρήση laser ή IPL ,πρέπει να προσκομίσει «πτυχιακή εργασία» υπό την επίβλεψη ενός γιατρού.
Η άδεια του electrologist ανανεώνεται ανά διετία και επιβάλλεται η συμπληρωματική εκπαίδευση 20 επιπλέον ωρών συνεχόμενης κατάρτισης.