Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πράσινη Μετάβαση και επιβολή νέων υποχρεώσεων για τους κατασκευαστές

Κυκλική Οικονομία: Η Επιτροπή προτείνει νέα δικαιώματα των καταναλωτών και απαγόρευση του greenwashing.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στη βιωσιμότητα. Ο πιο φιλόδοξος στόχος είναι να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και μια πλήρως κυκλική οικονομία έως το 2030. Επιπλέον, στα τέλη Μαρτίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση των κανόνων για τους καταναλωτές για να τονωθεί η πράσινη μετάβαση.

Πώς οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται σωστά όταν επιλέγουν τι αγοράζουν. Με αυτούς τους όρους, η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Για να τους βοηθήσουμε να κάνουν πιο βιώσιμες αγορές, δύο βασικά σημεία για τα οποία πρέπει να ενημερώνονται οι καταναλωτές είναι η ανθεκτικότητα και οι επισκευές και οι ενημερώσεις των αγαθών πριν τα αγοράσουν:

Ανθεκτικότητα – Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πόσο χρόνο χορηγείται για να διαρκέσει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται εάν ένα προϊόν έχει χορηγηθείσα διάρκεια ζωής άνω των δύο ετών. Για αγαθά που καταναλώνουν ενέργεια, οι πωλητές πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους καταναλωτές σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ελάχιστη χορηγούμενη διάρκεια ζωής.
Επισκευές και ενημερώσεις – Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν εάν τα προϊόντα που αγοράζουν μπορούν να επισκευαστούν ή, στην περίπτωση ψηφιακών και έξυπνων συσκευών, να ενημερωθούν. Επιπλέον, οι πωλητές πρέπει να προσδιορίσουν τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή ένα εγχειρίδιο επισκευής.

Απαγόρευση παραπλανητικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών ισχυρισμών

Το Greenwashing είναι η πρακτική που υιοθετούν οι εταιρείες δίνοντας λανθασμένη εντύπωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Για να αποφευχθούν παραπλανητικές δηλώσεις, η Επιτροπή πρότεινε αρκετές επικαιροποιήσεις της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι τροπολογίες προβλέπουν απαγόρευση των παραπλανητικών ισχυρισμών σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και για την ανθεκτικότητα και την επισκευή των προϊόντων.

\Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες πρακτικές θα θεωρηθούν αθέμιτες:

  • Μη ενημέρωση για χαρακτηριστικά που εισάγονται για τον περιορισμό της ανθεκτικότητας
  • Διατύπωση αόριστων περιβαλλοντικών ισχυρισμών (Παραδείγματα τέτοιων γενικών περιβαλλοντικών ισχυρισμών είναι «φιλικά προς το περιβάλλον», «οικολογικά» ή «πράσινα», που εσφαλμένα υποδηλώνουν ή δημιουργούν την εντύπωση εξαιρετικής περιβαλλοντικής απόδοσης (EC, 2022).
  • Διατύπωση περιβαλλοντικού ισχυρισμού για ένα ολόκληρο προϊόν, ενώ αφορά μόνο ένα μέρος του
  • Εμφάνιση εθελοντικής ετικέτας βιωσιμότητας που δεν παρέχεται από τρίτο μέρος που την επαλήθευσε
  • Μη ενημέρωση για την περιορισμένη λειτουργικότητα ενός προϊόντος κατά τη χρήση ανταλλακτικών ή αξεσουάρ τρίτου παραγωγού

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα οδηγία πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία για να γίνει νόμος.

Η βιομηχανία καλλυντικών προς την πράσινη μετάβαση

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα αλλάξει σημαντικά τα επιχειρηματικά μοντέλα και θα μετατρέψει την ΕΕ σε μια αποδοτική από πλευράς πόρων και ικανή οικονομία. Μεταξύ των πολλών τομέων που επηρεάζονται, τα καλλυντικά θα πρέπει επίσης να παίξουν το ρόλο τους στην πράσινη μετάβαση. Ειδικότερα, ο κανονισμός για τα καλλυντικά ενδέχεται να πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερη προστασία από επιβλαβείς χημικές ουσίες. Υπό αυτή την έννοια, η βιομηχανία καλλυντικών ενδέχεται να πρέπει να λάβει υπόψη την προστασία όχι μόνο της ανθρώπινης υγείας αλλά και του περιβάλλοντος. Πράγματι, στα τέλη Μαρτίου 2022, άνοιξε η δημόσια διαβούλευση για τη στοχευμένη αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τα καλλυντικά και θα κλείσει στις 20 Ιουνίου 2022.