Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Προδιαγραφές Εργαστηρίου Αισθητικής

(Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα  361/69)

Για τις προδιαγραφές των εργαστηρίων αισθητικής ,εφαρμόζεται το Φ.Ε.Κ 426/70 – Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών της εφαρμογής του υπ αριθμού 361/1969 Ν.Δ, ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ: Προδιαγραφές Εργαστηρίων Αισθητικής .

Το εργαστήριο αισθητικής πρέπει να αποτελείται από τους εξής χώρους:

Αναμονής
Παροχής των υπηρεσιών
Καθαρισμού και αποστειρώσεως εργαλείων
Αποδυτήρια με ντουλάπια
Λουτρό και τουαλέτα
Οι ανωτέρω χώροι δύναται να συνυπάρχουν με κατοικία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι χώροι του εργαστηρίου δεν θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της κατοικίας και θα είναι απομονωμένοι από αυτήν έστω και με μια πόρτα που κλειδώνει.
Όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι χώροι πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (φυσικός φωτισμός, εξαερισμός, κλιματισμός, πυρασφάλεια κ.λ.π.).
Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει απαραίτητα να φέρει σφραγίδα καταλληλότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
Τόσο ο αισθητικός επιχειρηματίας, όσο και το προσωπικό θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό υγείας.
Το προσωπικό είναι συνυπεύθυνο με τον ιδιόκτητη για την τήρηση των πάρα πάνω όρων.
Το προσωπικό που ασχολείται με αισθητικές πράξεις πρέπει να έχει άδει ασκήσεως επαγγέλματος.

Αναλυτικά ο νόμος αναφέρει ..

ΦΕΚ 426/70 – Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών της εφαρμογής του υπ αριθμού 361/1969 Ν.Δ
Αρθρο  1 – Καθορισμός προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής κλπ
1. Δια την λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής απαιτείται η λήψις αδείας χορηγουμένης από της οικείας αστυνομικής αρχής ,τη γνωματεύσει επιτροπής αποτελουμένης εκ των οικείων Διευθυντών των Κέντρων Κοινωνικής Πολιτικής ή των αναπληρωτών αυτών .ενός δερματολόγου ιατρού , ή εν ελλείψει τούτου ενός ιατρού οριζομένου υπο του διευθυντή του κέντρου κοινωνικής πολιτικής ως και του διευθυντού του οικείου αστυνομικού τμήματος ,
2. Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος ,εκτός των λοιπών δικαιολογητικών των απαιτουμένων δια τα λοιπά καταστήματα ,δέον όπως υποβάλλει διάγραμμα εις διπλούν των χρησιμοποιηθησομένων χώρων ,αίτινα θα μονογράφονται υπο της επιτροπής και εν εξ αυτών θα τηρείται μετά των λοιπών δικαιολογητικών ,τα δε έτερο υπο του καταστηματάρχου ,
3.Το οίκημα προοριζόμενο δια το εργαστήριο ,δεον όπως είναι μονίμου κατασκευής συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις του ΓΟΛΚ θα σύγκεται δε εκ των ακολούθων χώρων
-εκ της αιθούσης αναμονής
– εργαστηρίου
-χώρου καθαρισμου και αποστειρώσεως εργαλείων
-αποδυτηρίων μετά ερμαρίων
-χώρο λουτρού μετά λουτήρος ή καταιωνηστήρος και αποχωρητηρίου
4. οι ανωτέρω χώροι δύναται να συνυπάρχουν μετά κατοικίας υπο την προϋπόθεση ότι οι χώροι του εργαστηρίου δεν θα χρησιμοποιούνται δια τας ανάγκας της κατοικίας και θα είναι απομεμονωμένοι της ενδεχόμενης κατοικίας έστω και δια θύρας ήτις θα διαθέτει κλείθρον
5.Το δάπεδο να είναι εκ λείου και αδιαπότιστου υλικού , ή εκ ξύλου εστελβωμένου
6.Οι τοίχοι μέχρις ύψους δυο μέτρων θα είναι ελαιοχρωματισμένοι ανωθεν δε του ύψους τούτου και ως την οροφή ,υδροχρωματισμένοι
7.Τόσον ο φυσικός όσο και ο τεχνικός φωτισμός ως και ο αερισμός δέον να είναι επαρκής
8.Θα υπάρχει υποχρεωτικώς ύδρευσις ήτοις θα πληροί τους όρους των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων .
9. Η αποχέτευση θα πληροί τους όρους των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.
10.Εις τους νιπτήρας θα υπάρχει εγκατάστασης θερμού και ψυχρού ύδατος.
11.Οι τοίχοι του δωματίου του λουτρού θα είναι επιστρωμένοι μέχρις ύψους δυο μέτρων δια πλακιδίων εκ πορσελάνης ,άνωθεν δε τούτων και ως την οροφή θα είναι
ελαιοχρωματισμένοι .Το δάπεδον θα είναι εκ λείου και αδιαπότιστου υλικού.
Ο λουτήρ θα είναι συνήθους τύπου ,ανευ ρωγμών και θα τηρείται αυστηρά καθαριότης
12 .Θα υπάρχουν δοχεία απορριμμάτων πληρούντα τους όρους υγιεινής.
13 .Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία θα καθαρίζονται καλώς καθ εκάστη χρήση και θα αποστειρώνονται δια αποστειρωτικών συσκευών.
Ταύτα θα φυλάσσονται εντός κλειστών ερμαρίων η υάλινων προθηκών
Έντός υάλινων προθηκών δέον όπως φυλάσσονται και οι τυχόν χρησιμοποιούμενες τριχοβαφαι ,αλοιφαι κλπ
14. Οι υπάλληλοι θα είναι υγιείς ,καθαροί και με όνυχας καθαρούς. Θα τοποθετούν τον ιματισμό των εις ειδικόν ιματοφυλάκιον και θα φέρουν επενδύτην ανοικτού χρώματος .
15. Απαντες οι απασχολούμενοι με την αισθητική ,θα κέκτηνται απαραιτήτως πιστοποιητικόν υγείας χορηγούμενο υπο του αρμόδιου ιατρού του κέντρου κοινωνικής πολιτικής .
16. Οι υπάλληλοι ούτοι θα είναι συνυπεύθυνοι μετά το υ ιδιοκτήτου δια την τήρηση των ανωτέρω όρων
17 .Οι υπάλληλοι εργαστηρίων αισθητικής ,οι εκτελούντες αισθητικάς εργασίας , δέον να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών .
18. Τα εργαστήρια αισθητικής δύνανται να απασχολούν διοικητικόν , λογιστικόν και υπηρετικόν προσωπικόν.
ΙΙ
1 .Εάν το οίκημα εις ό είναι εγκατεστημένο ήδη λειτουργούν εργαστήριον αισθητικής ,δεν επιτρέπει την διαρρύθμιση συμφώνως προς τους ανωτέρω όρους ,θα εκτελεσθούν υποχρεωτικώς αι διευθετήσεις τας οποίας ήθελε υποδείξει η αρμόδια υγειονομική επιτροπή χορηγήσεως αδείας λειτουργίας ,εφαρμοζομένων υποχρεωτικώς και των λοιπών ανωτέρω όρων
2 . Τα ήδη λειτουργούντα εργαστήρια αισθητικής δεον όπως συμμορφωθούν προς τας διατάξεις της παρούσης εντός τεσσάρων μηνών από της δημοσιεύσεως της
παρούσης .
ΙΙΙ περί χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και ηλεκτρικών συσκευών
1. Τα υπο των αισθητικών χρησιμοποιούμενα μηχανήματα ,δεον να είναι γειωμένα
2. Ηλεκτρόδια ερχόμενα σε επαφήν με το ανθρώπινο σώμα πρέπει να έχουν τάση μεταξύ των ή προς την γη το μέγιστον 20VOLT .
3. Ο γενικός ηλεκτρικός πίναξ θα είναι εφοδιασμένος δια συσκευής προστασίας ‘εναντι ηλεκτροπληξίας.
4. Δεον να γίνεται έλεγχος της εγκαταστάσεως τουλάχιστον ανά έτος υπο αδειούχου ηλεκτρολόγου κεκτημένου αναλογου προς την εγκαταστημένη ισχύν άδεια
5. Απανται αι λειτουργούσαι ηλεκτρικαι συσκευαί δεον να είναι εγκεκριμένοι υπο του υπουργείου Βιομηχανίας .
6. Εις εκάστοτε εργαστήριον ,δέον να υφίσταται κατάστασης των υπαρχόντων μηχανημάτων ,άτινα θ α ελέγχονται υπο του υπουργείου κοινωνικών υπηρεσιών από απόψεως βιολογικών αποτελεσμάτων .
7.Εις συσκευάς εχούσας της δυνατότητας διόδου ρεύματος πέραν των 4 μιλιαμπέρ ,δέον ν α σφραγιστούν υπο ευθύνη του αισθητικού ,εις τρόπο ώστε επί ουδενί λόγω
να καθίστανται δυνατή δι απλού χειρισμού δίοδος ρεύματος ,΄πέραν των ως άνω ορίων 4 μιλιαμπέρ .
8. Εις περίπτωση εισαγωγής μηχανημάτων νέου τύπου δια την θέση εις λειτουργία τούτων απαιτείται απαιτείται πέραν της εγκρίσεως του υπουργείου βιομηχανίας και
έγκρισης ημών ,παρεχομένης μετά γνώμην επιτροπής αποτελουμένης εκ των:
α) Ενός ιατρού δερματολόγου οριζομένου υφ ημών
β) Ενός ειδικού επί της ακτινοβολίας οριζομένου υπο του κέντρου πυρηνικών δοκιμών
γ) Του διευθυντού κοινωνικής υγιεινής του υπουργείου κοινωνικών υπηρεσιών και
δ) Του διευθυντού δημοσίας υγιεινής μετά των νομίμων αναπληρωτών αυτών .