Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Προστασία εργαζομένων από το COVID-19

Ταξινόμηση στην κατηγορία κινδύνου 3 έκθεσης των εργαζομένων σε βιολογικούς παράγοντες
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ, προτείνει να ταξινομηθεί ο κίνδυνος που προέρχεται από το SARS-CoV-2, υπεύθυνο για το COVID-19, στην κατηγορία κινδύνου 3, αντι την ανώτατη κατηγορία που είναι η 4 για την επικινδυνότητα βιολογικών παραγόντων στους χώρους εργασίας .

Η ταξινόμηση στην ομάδα κινδύνου 3 σημαίνει ότι ο βιολογικός παράγοντας μπορεί «να προκαλέσει σοβαρή ανθρώπινη ασθένεια και να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους. Μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο εξάπλωσης στην κοινότητα, αλλά συνήθως υπάρχει αποτελεσματική προφύλαξη ή θεραπεία ». Οι ιοί SARS και MERS είναι παραδείγματα ιών της ομάδας κινδύνου 3. Ο Έμπολα ανήκει στην ομάδα κινδύνου 4.

Η πρόταση αυτή συζητήθηκε χθες σε ειδική συνεδρίαση ενώ η Επιτροπή σε δελτίο τύπου της τονίζει πως το ευρωκοινοβούλιο έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας αυτού του μέτρου, εντός ενός μηνός από την έγκρισή του που προβλέπεται για τις αρχές Ιουνίου.

Τι προβλέπει η Οδηγία 2000/54/EΚ για προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία

Η οδηγία για τους βιολογικούς παράγοντες καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που εκτίθενται σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία.

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι μικροοργανισμοί που μπορούν να βλάψουν τους εργαζόμενους προκαλώντας λοίμωξη, αλλεργική αντίδραση ή εκθέτοντάς τους σε μια τοξίνη. Κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες κινδύνου ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου μόλυνσης:

  • ένας βιολογικός παράγοντας της ομάδας 1 είναι απίθανο να προκαλέσει ανθρώπινη νόσο.
  • ένας βιολογικός παράγοντας της ομάδας 2 μπορεί να προκαλέσει ανθρώπινη νόσο και μπορεί να είναι επικίνδυνος για τους εργαζόμενους. είναι απίθανο να εξαπλωθεί στην κοινότητα. συνήθως υπάρχει αποτελεσματική προφύλαξη ή θεραπεία.
  • ένας βιολογικός παράγοντας της ομάδας 3 μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ανθρώπινη ασθένεια και να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους. Μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο εξάπλωσης στην κοινότητα, αλλά συνήθως υπάρχει αποτελεσματική προφύλαξη ή θεραπεία.
  • ένας βιολογικός παράγοντας της ομάδας 4 προκαλεί σοβαρή ανθρώπινη ασθένεια και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους · Μπορεί να παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης στην κοινότητα. Συνήθως δεν υπάρχει διαθέσιμη αποτελεσματική προφύλαξη ή θεραπεία.
Protection of workers from biological agents: how to classify COVID-19