Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Προϊόντα γυναικείας υγιεινής & Περιβάλλον

Να αξιολογηθούν οι περιορισμοί του REACH για χημικές ουσίες σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σχετική τροπολογία κατατέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για την προτεινόμενη Οδηγία μείωσης του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. “DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment” .

Η συγκεκριμένη Οδηγία προωθεί κυκλικές προσεγγίσεις που “δίνουν προτεραιότητα σε βιώσιμα και μη τοξικά επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα και συστήματα επαναχρησιμοποίησης και όχι σε προϊόντα ατομικής χρήσης, με στόχο πρωτίστως τη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων”.

Στο πλαίσιο αυτής της υπό διαμόρφωση νέας Οδηγίας, κατατέθηκε τροπολογία με θέμα προϊόντα γυναικείας υγιεινής που αναφέρει πως , “ επικίνδυνες χημικές ουσίες στις σερβιέτες , και στα ταμπόν πρέπει να αποφεύγονται για το συμφέρον της υγείας των γυναικών“.
Και προκειμένου να επιτευχθεί αυτό , « θα ήταν ενδεδειγμένο » για την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω τους περιορισμούς του REACH για επιβλαβείς χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής.

Η συγκεκριμένη τροπολογία εγκρίθηκε στις 27 Μαρτίου .Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η γαλλική υπηρεσία τροφίμων, περιβάλλοντος και επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (Anses) που είχε ζητήσει με βάσει τον κανονισμό REACH , να περιοριστεί η παρουσία καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων και τοξικών (CMR) ουσιών σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής.

Βιβλιοθήκη:

Κανονισμός Καλλυντικών- επιμέρους περιεχόμενα