Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Σε δημόσια διαβούλευση επιστημονικά ευρήματα για τις ραδιοσυχνότητες

SCHEER – Δημόσια διαβούλευση για την προκαταρκτική γνώμη σχετικά με τα επιστημονικά στοιχεία για τις ραδιοσυχνότητες
Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιστημονική Επιτροπή για την υγεία, το περιβάλλον και τους αναδυόμενους κινδύνους (SCHEER)  ,συμβουλεύει θετικά την ανάγκη τεχνικής αναθεώρησης των παραρτημάτων της Σύστασης 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2013/35/ΕΕ όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, επειδή οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αναδυόμενες ασύρματες εφαρμογές, ειδικά στο υψηλότερο άκρο της το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων (χιλιοστομετρικά κύματα), απαιτούν τη θέσπιση ορίων σε νέες δοσιμετρικές ποσότητες.

Η SCHEER δεν μπόρεσε να προσδιορίσει μέτριο ή ισχυρό επίπεδο στοιχείων για δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία που προκύπτουν από χρόνια ή οξεία έκθεση σε ραδιοσυχνότητες EMF σε επίπεδα κάτω από τα όρια που ορίζονται στα παραρτήματα της Σύστασης 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2013/35/ΕΕ

Το ιστορικό

Η σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 GHz) ορίζει βασικούς περιορισμούς και επίπεδα αναφοράς για την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) .
Σε απάντηση της σύστασης, όλα τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού στα EMF, , είτε εφαρμόζοντας τις διατάξεις και τα επίπεδα αναφοράς και τα όρια που προτείνονται από τη σύσταση είτε εφαρμόζοντας περισσότερα

Συστάσεις για μελλοντική έρευνα

Η SCHEER χαιρετίζει την ανάπτυξη ορισμένων πρωτοκόλλων του WHO για συστηματικές ανασκοπήσεις που θα ενισχύσουν το επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες EMF. Η SCHEER προτείνει ότι τυχόν μελλοντικές αλλαγές πολιτικής στο θέμα των επιπτώσεων στην υγεία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμπεράσματα των συστηματικών ανασκοπήσεων που θα προκύψουν από αυτά τα πρωτόκολλα.

Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη έρευνα στις ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (δηλαδή κύματα χιλιοστών) και στις δυσμενείς, ευεργετικές ή ελλιπείς επιπτώσεις τους στην υγεία.
Απαιτούνται πρόσθετα πειράματα βάσει υποθέσεων σχετικά με τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης του ραδιοσυχνικού ηλεκτρικού ρεύματος (εκτός από τη θέρμανση των ιστών), αλλά με αυστηρά μεθοδολογικά κριτήρια ποιότητας σχετικά με τον πειραματικό σχεδιασμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της έκθεσης, τις στατιστικές και την ανάλυση αποτελεσμάτων.
Η SCHEER σημειώνει ότι αρκετές πειραματικές μελέτες έχουν εξεταστεί σε μετα-αναλύσεις και ανασκοπήσεις, αν και δεν πληρούσαν αυτά τα κριτήρια.
Οι μεθοδολογικοί περιορισμοί της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στον τομέα των συμπτωμάτων απαιτούν τη συμπερίληψη αντικειμενικών μέτρων (φυσικοί/βιοχημικοί/βιολογικοί δείκτες)
ανταπόκριση στην έκθεση σε ΗΜΠ, μαζί με άλλους τύπους ψυχολογικών μέτρων ή
υποκειμενικές αναφορές.