Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οδηγία Χαμηλής Τάσης

(LVD) 2014/35 / ΕΕ
Η οδηγία εφαρμόζεται στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ονομαστική τάση περιλαμβανόμενη μεταξύ 50 και 1 000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1 500 V για το συνεχές ρεύμα,
Τεχνικός φάκελος
Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του (των) κινδύνου(-ων). Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει —στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση— τη σχεδίαση, την κατασκευή και τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού υλικού. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον:
α)γενική περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού·
β)σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.·
γ)τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του ηλεκτρολογικού υλικού·
δ)τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή των διεθνών ή εθνικών προτύπων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 και, όπου τα εν λόγω εναρμονισμένα ή διεθνή ή εθνικά πρότυπα δεν έχουν τύχει εφαρμογής, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των στόχων ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων ή διεθνών ή εθνικών προτύπων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοσθεί
·ε)τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.· και
στ) Τις εκθέσεις δοκιμών.

Εναρμονισμένα πρότυπα
Πρότυπο εναρμόνισης είναι κάθε ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να υποστηρίζει και να εξειδικεύει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας ή άλλες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σήμανση CE
Σήμανση διά της οποίας ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης.
Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE σε κάθε ηλεκτρολογικό υλικό που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
.

Τεκμήριο συμμόρφωσης βάσει εναρμονισμένων προτύπων
Το ηλεκτρολογικό υλικό που συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών , τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I, τους οποίους αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους.

Δημόσια Διαβούλευση για την Οδηγία χαμηλής τάσης

Δήλωση συμμόρφωσης

Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, για περίοδο δέκα ετών από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το ηλεκτρολογικό υλικό για το οποίο έχει συνταχθεί.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς.

1.Μοντέλο προϊόντος / Προϊόν (αριθμός προϊόντος, τύπου, παρτίδας ή σειράς):

2. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:

3.Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

4. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση ηλεκτρολογικού υλικού που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα· μπορεί να περιλαμβάνει έγχρωμη εικόνα επαρκούς διαύγειας όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση του ηλεκτρολογικού υλικού):

5.Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:

6.Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: