Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Συσκευές αισθητικής – Νομολογία

Δασμολογικές κατατάξεις
Υπόθεση C‑547/13 της 4ης Μαρτίου 2015
ή αλλιώς 
“Lumenis” κατά Λετονίας

Αντικείμενο της διένεξης:
H δασμολογική κατάταξη συσκευών που προορίζονται για την αντιμετώπιση δερματοαγγειακών και δερματολογικών προβλημάτων.

Kλάσεις κατάταξης :

  • Κλάση 8543 ηλεκτρικές συσκευές
  • Κλάση 9018 όργανα ή συσκευές που προορίζονται για ιατρικούς σκοπούς
  • Κλάση 9019 συσκευές μηχανοθεραπείας

Δασμολογικές κλάσεις:

Kωδικοί & ορισμοί που αφορούν και συσκευές αισθητικής

Το ιστορικό της διένεξης

Η Oliver Medical προσέβαλε τις αποφάσεις περί κατατάξεως της κατά της VID ( λεττονικής φορολογικής αρχής) προβάλλοντας ότι οι συσκευές του κατασκευαστή Lumenis προορίζονταν για ιατρικά κέντρα με σκοπό τη ιατρική χρήση και ότι έπρεπε, κατά συνέπεια, να καταταγούν στις κλάσεις 9018 και 9019 της ΣΟ.
Από την πλευρά της , η VID φρονούσε ότι οι συσκευές αυτές είναι κυρίως ηλεκτρικές συσκευές που έχουν δική τους λειτουργία και ότι, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στη διάκριση 8543 της ΣΟ.

Ζητείται  κατ’ ουσίαν να διευκρινιστεί κατά πόσον η ΣΟ έχει την έννοια ότι τα επίμαχα στην κύρια δίκη προϊόντα, τα οποία προορίζονται για την αντιμετώπιση δερματοαγγειακών και δερματολογικών προβλημάτων και των οποίων η λειτουργία στηρίζεται στην τεχνολογία λέιζερ και στην τεχνολογία εκπομπής έντονου παλμικού φωτός, πρέπει να καταταγούν ως όργανα ή συσκευές για την ιατρική ή ως συσκευές μηχανοθεραπείας στις κλάσεις 9018 ή 9019 της ΣΟ, ή αν έχει την έννοια ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει να καταταγούν στην κλάση 8543 της ΣΟ ως ηλεκτρικές συσκευές που έχουν δική τους λειτουργία.
 , 

Το αιτούν δικαστήριο προσθέτει, ότι οι συσκευές στις οποίες αναφέρεται ο κανονισμός 119/2008 προορίζονται για χρήση σε ινστιτούτα αισθητικής, ενώ οι επίμαχες στην κύρια δίκη συσκευές και τα μέρη τους χρησιμοποιούνται σε ιατρικά κέντρα.

Κανονισμός 119/2008

Προδικαστικά ερωτήματα:

1)Πρέπει οι κλάσεις 9018 και 9019 της [ΣΟ] να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι οι ακόλουθες συσκευές: 
Ακροφύσια “UltraPulse Encore laser”· “Light Sheer ST”· “IPL Quantum SR” και οι κεφαλές τους: “HR upgd for IPL Quantum”, “DL upgd for IPL Quantumsystem”· κεφαλές της συσκευής περιποίησης “Ultrashape Contour I”· “IPL Quantum SR 560”, “Ls-Duet” και τα εξαρτήματά της· και η συσκευή Lumenis M22, που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικά ιατρεία, μπορούν να κατατάσσονται στις εν λόγω κλάσεις;
2)Αν δεν έχουν εφαρμογή οι κλάσεις 9018 και 9019, μπορούν τα εν λόγω προϊόντα να καταταγούν στην κλάση 8543 της [ΣΟ];
 3)Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, ποια άλλη κλάση θα υποδείκνυε η ερμηνεία της [ΣΟ] για την εν λόγω κατάταξη;»

Ταξινόμηση ασφαλείας λέιζερ

Δασμολογική κατάταξη λέιζερ για κοσμητικούς λόγους

Το σκεπτικό της απόφασης:

Η ΣΟ (Συνδυασμένη Ονοματολογία ) έχει την έννοια ότι, προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον προϊόντα όπως τα επίμαχα στην κύρια δίκη πρέπει να καταταγούν στην κλάση 9018 της ΣΟ, ως όργανα ή συσκευές που προορίζονται για ιατρικούς σκοπούς, ή στην κλάση 9019 της ΣΟ, ως συσκευές μηχανοθεραπείας, και όχι στην κλάση 8543 της ΣΟ, ως ηλεκτρικές συσκευές που έχουν δική τους λειτουργία, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία εν προκειμένω, στο μέτρο που αυτά σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά και τις αντικειμενικές ιδιότητες που είναι συμφυείς με τα εν λόγω προϊόντα.

Μεταξύ των σχετικών στοιχείων, πρέπει να εκτιμηθεί η χρήση για την οποία προορίζει ο κατασκευαστής τα εν λόγω προϊόντα, όπως επίσης ο τρόπος και ο τόπος χρήσης τους.

Το γεγονός ότι κάποια προϊόντα προορίζονται για την αντιμετώπιση μιας ή διαφόρων παθολογιών και το γεγονός ότι η αγωγή αυτή πρέπει να πραγματοποιείται εντός εγκεκριμένου ιατρικού κέντρου και υπό τον έλεγχο επαγγελματία συνιστούν ενδείξεις ικανές να αποδείξουν ότι τα εν λόγω προϊόντα προορίζονται για ιατρικούς σκοπούς. 
Αντιστρόφως, το γεγονός ότι κάποια προϊόντα επιτρέπουν κυρίως αισθητικές βελτιώσεις και το γεγονός ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός ιατρικού περιβάλλοντος, παραδείγματος χάρη σε ινστιτούτο αισθητικής, και χωρίς την επίβλεψη ιατρού,είναι ενδείξεις ικανές να θέσουν εν αμφιβόλω τον προορισμό των εν λόγω προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς. 
Οι διαστάσεις, το βάρος και η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, δεν συνιστούν στοιχεία καθοριστικά για την κατάταξη προϊόντων, όπως τα επίμαχα στην κύρια δίκη, στην κλάση 9018 της ΣΟ.

Απόκειται, επίσης, στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που μνημονεύθηκαν στην παρούσα απόφαση και βάσει όλων των πραγματικών στοιχείων που διαθέτει, εάν τα επίμαχα στην κύρια δίκη προϊόντα πρέπει να καταταγούν στις σκέψεις 9018 ή 9019 της ΣΟ ή, σε διαφορετική περίπτωση, στην κλάση 8543 της ΣΟ.

Συνδεθείτε μαζί μας

Αποκτήστε πρόσβαση στο Κέντρο Γνώσης (και όχι μόνο)

Φόρμα εγγραφής