Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Συστάσεις για μέσα ατομικής προστασίας

Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας για μέσα ατομικής προστασίας ματιών & προσώπου , σύμφωνα με τη Σύσταση (ΕΕ) 2020/403 της Επιτροπής της 13/3/2020
Η ζήτηση για μέσα ατομικής προστασίας ( ΜΑΠ), όπως μάσκες προσώπου, γάντια, προστατευτικές φόρμες, ασπίδες προσώπου και προστατευτικά γυαλιά, παρουσιάζει έντονη αύξηση, με αποτέλεσμα η αλυσίδα εφοδιασμού για ορισμένα είδη ΜΑΠ, να δέχεται σοβαρή πίεση.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, έχει αποδεχτεί την ιδία κατασκευή ορισμένων προϊόντων ΜΑΠ, όπως για παράδειγμα προστατευτικά γυαλιά και ασπίδες προσώπου με τις ακόλουθες συστάσεις:

Οι κατασκευαστές ΜΑΠ, που προορίζονται για την προστασία των ματιών (γυαλιά και ασπίδες προσώπου), να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, που περιγράφονται λεπτομερώς σε εναρμονισμένα πρότυπα, εν προκειμένω τα ΕΝ 166:2001.
Σε αυτή τη περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425, τεκμαίρεται ότι το ΜΑΠ συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται από το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο.
Σε περίπτωση που η τήρηση των παραπάνω διαδικασιών δεν είναι εφικτή, υπό τις παρούσες πιεστικές συνθήκες χρόνου και αναγκών, συστήνεται η τήρηση των κάτωθι ελαχίστων προδιαγραφών από τους κατασκευαστές:
Προστατευτικά Γυαλιά
Καλή εφαρμογή (σφράγιση) με την επιδερμίδα του προσώπου.
Προσαρμόσιμο σκελετό στο σχήμα προσώπου χωρίς να εξασκεί υπερβολική πίεση.
Κάλυψη των οφθαλμών και των πέριξ αυτών περιοχών, καθώς και δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης γυαλιών διόρθωσης όρασης.
Τα προστατευτικά γυαλιά δύνανται να είναι επαναχρησιμοποιούμενα υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλων μέσων αποστείρωσης ή απολύμανσης.
Διαφορετικά θα πρέπει να αναγράφεται ότι είναι αυστηρά μίας χρήσης.
Ασπίδα Προσώπου
Στη συγκεκριμένη περίπτωση των Ασπίδων Προσώπου, η κατασκευή αφορά βασικό σκελετό στερέωσης στο κεφάλι (σκελετός), ενώ το
προστατευτικό φύλλο και το λάστιχο στερέωσης εφοδιάζονται από το εμπόριο. Η συναρμολόγηση γίνεται από τον ίδιο τον χρήστη .

Ειδικότερα, για τα ΜΑΠ που παράγονται με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) και εμπίπτουν στην κατηγορία που δεν ακολουθούν τα πρότυπα EN 166:2001, πρέπει όπως χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικό μέσο προστασίας από επαγγελματίες

Ασφαλές Σαλόνι Oμορφιάς

Εγχειρίδιο Υγείας και Ασφάλειας