Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας

Για Κομμωτές –Κουρείς και Τεχνίτες Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που ορίζει το σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών.
K.Y.A. Αριθμ. K1/87231 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2146/07.06.2019)

Στόχος του συστήματος – όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 – είναι η διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών επικύρωσης των αποτελεσμάτων μάθησης που αποκτώνται μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή μέσω επαγγελματικής εμπειρίας και η ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών αναγνώρισης των αντίστοιχων προσόντων

Εξέταστρα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις οι διαγωνιζόμενοι καταβάλλουν 150,00 ευρώ ανά ειδικότητα και για τα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό), ενώ σε περίπτωση αποτυχίας στο ένα από τα δυο μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν εκ νέου εξέταστρα προκειμένου να συμμετέχουν σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 10 ,δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν :

Oσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή μέχρι τις 12-11-2012 σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών και έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από την αποφοίτησή τους

Επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών-ποδιών ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δικαιολογητικά :

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

i. Αντίγραφο Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών
διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών από το αντίστοιχο Κ.Δ.Β.Μ. ή Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.
ii. Βεβαίωση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, με την προσκόμιση, επιπροσθέτως, αποδεικτικών στοιχείων
ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου.
iii. Οι μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έχουν έως τις 31.12.2017 βεβαίωση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας τριών (3) ετών και άνω, με την
προσκόμιση, επιπροσθέτως, αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομ μωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες
iv. Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού δελτίου αστυνομικής ή της στρατιωτικής τους ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας του ισχύοντος διαβατηρίου τους.
v. Αποδεικτικό νόμιμης άδειας παραμονής στην Ελλάδα

Χορήγηση Βεβαίωσης Επάρκειας

Σύμφωνα με το άρθρο 20 , η βεβαίωση στους επιτυχόντες χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.