Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το διοξείδιο του τιτανίου διχάζει

Τα απόβλητα του διοξειδίου του τιτανίου είναι καρκινογόνα στο σύνολό τους η μόνα αυτά που προέρχονται από προϊόντα σε μορφή σκόνης ;

Για άλλη μια φορά αναβλήθηκε η ταξινόμηση του διοξειδίου του τιτανίου στον κανονισμό CLP στην συνεδρίαση της επιτροπής REACH που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου.
Η αιτία της αναβολής αφορούσε τις διαφωνίες ως προς τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου
Συγκεκριμένα τα απόβλητα που περιέχουν την ουσία μπορεί να είναι σε μορφή σκόνης, στερεού ή υγρού. Η επιτροπή REACH εξέφρασε τον προβληματισμό της ως προς τον χαρακτηρισμό αυτών των αποβλήτων : πώς να χειριστεί τα απόβλητα που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου όταν μπορεί να είναι σε μορφή σκόνης, στερεού ή υγρού.

Νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλλει σχέδιο πρότασης όπου η ταξινόμηση περιοριζόταν μόνο σε μείγματα σε μορφή σκόνης υποστηρίζοντας ότι η καρκινογένεση που προκαλείται από διοξείδιο του τιτανίου συνδέεται μόνο με την εισπνοή.
Η πρόταση αυτή συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις από ΜΚΟ που σε επιστολή τους προς τα μέλη της επιτροπής REACH , προέτρεπαν να απορρίψουν την πρόταση, η οποία θα δημιουργούσε “ένα επικίνδυνο προηγούμενο αφού ο κανονισμός για την ταξινόμηση ,επισήμανση και συσκευασία (CLP – Classification , Labelling , Packaging ) απαιτεί οι κίνδυνοι που ενέχουν τα χημικά προϊόντα κοινοποιούνται με σαφήνεια μέσω της ταξινόμησής και επισήμανσής τους” .
Κατόπιν όλων αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τώρα ένα σχέδιο Προκειμένου να αποσαφηνιστεί “εάν και πώς θα ταξινομηθούν” τα απόβλητα που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου ως επικίνδυνα.