Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το επάγγελμα του αισθητικού στις χώρες της Ευρώπης

Τάση απελευθέρωσης των υπηρεσιών αισθητικής και αντικατάστασής τους με εθελοντικά εργαλεία συμμόρφωσης , είναι το γενικό συμπέρασμα της πιο πρόσφατης αξιολόγηση (2015) ,για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στο τομέα της Ομορφιάς .

Στις μισές ευρωπαϊκές χώρες, ο καθένας μπορεί να ανοίξει επιχείρηση αισθητικής χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση ενός πτυχίου ,ωστόσο στις περισσότερες των περιπτώσεων οι κανόνες που ισχύουν για ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας είναι εξαιρετικά αυστηρά.
Στην συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών όπου το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο , η πρόσβαση στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μπορεί να επιτευχθεί και μέσω εναλλακτικών ,των επίσημων σπουδών, διαδρομών
Η κατάσταση στην Ευρώπη με ματιά
•Τα επίπεδα εκπαίδευσης κατατάσσονται κυρίως στο δευτεροβάθμιο επίπεδο με εξαίρεση την Ελλάδα και την Λετονία.
•Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δεν συνδέεται απαραίτητα με την κατοχή ενός πτυχίου.
•Σε πολλές χώρες, το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο
•Σε άλλες χώρες όπου το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο , οι διαδρομές πρόσβασης στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , συνδέεται και με την πρακτική άσκηση καθώς και με ειδική επιμόρφωση για την διοίκηση μιας επιχείρησης.
•Παρατηρείται μια τάση απελευθέρωσης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη

Επίπεδα εκπαίδευσης αισθητικών
Επαγγελματική δευτεροβάθμια κατάρτιση
Αυστρία (δυο χρόνια) , Βέλγιο (δυο χρόνια ) , Ιταλία (δυο χρόνια και τρία χρόνια ) ,Γαλλία (ένα και δυο χρόνια) , Ελβετία (τρία χρόνια) , Κύπρος (δυο χρόνια ), Λετονία (δυο χρόνια) ,Σλοβακία (τρία χρόνια) , Σλοβενία (?) Ισλανδία(τέσσερα χρόνια) ,Τσεχία (τρία χρόνια ) και Λιχτενστάιν(ενας χρόνος)
Μεταδευτεροβάθμια
Ελλάδα (δυο και τέσσερα χρόνια ) , Λετονία (τρία χρόνια)
Σε ποιες χώρες είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες οι υπηρεσίες αισθητικής
σε 15 κράτη :
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα , Ελβετία , Ισλανδία, Ιταλία , Κροατία,
Κύπρος, Λετονία , Λιχτενστάιν , Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία
Σε ποιες χώρες δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες οι υπηρεσίες αισθητικής
Σε 14 κράτη :
Βουλγαρία, Γερμανία , Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο ,Ιρλανδία, Ισπανία
Λιθουανία , Μάλτα, Ολλανδία ,Πορτογαλία , Ρουμανία ,Σουηδία ,Φινλανδία.

Διαφορετικές διαδρομές απόκτησης επαγγελματικών προσόντων
Πολλά κράτη μέλη αναφέρουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι απόκτησης επαγγελματικών προσόντων τα οποία πολύ συχνά συνδέονται με την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας ως εναλλακτική της επίσημης εκπαίδευσης επιλογή .
Βασικό παράδειγμα είναι η λεγόμενη Befähigungsnachweise
Είναι εναλλακτικό πτυχίο και αφορά τεχνικά και καλλιτεχνικά επαγγέλματα.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε μια ομάδα κρατών μελών, ( Αυστρία, Κροατία, Γερμανία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Λιχτενστάιν, Σλοβακία, Σλοβενία και Ελβετία) , λειτουργεί αυτό το σύστημα και για τους αισθητικούς.
Η εκπαίδευση αυτού του είδους περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία πέραν της επαγγελματικής κατάρτισης που συνδέονται με το συγκεκριμένο επάγγελμα, με στόχο να εξοπλίσει τον σπουδαστή με επαγγελματικές δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να δημιουργήσει και να λειτουργήσει μια επιχείρηση.
Ενας επαγγελματίας που έχει λάβει αυτά τα προσόντα , έχει αυτόματα και την απαραίτητη άδεια για να εκπαιδεύσει νέους ανθρώπους , σύμφωνα με το « διπλό εκπαιδευτικό σύστημα ».
Η βασική ΑΡΧΗ αυτού του συστήματος, είναι , ότι ένα νεαρό άτομο συνάπτει σύμβαση με έναν επαγγελματία, ο οποίος συμφωνεί να τον διδάξει όλες τις πρακτικές πτυχές του επαγγέλματος κατά τη διάρκεια ορισμένων ημερών την εβδομάδα, ενώ η θεωρητική κατάρτιση δίνεται σε ένα επαγγελματικό σχολείο που φοιτά παράλληλα .
Στη Γαλλία, κάθε αυτοαπασχολούμενος στον τομέα των τεχνικών και καλλιτεχνικών επαγγελμάτων , πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ένα στάδιο προπαρασκευής το οποία δεν συνδέεται με τα επαγγελματικά προσόντα, αλλά με μια εβδομαδιαία κατάρτιση που στόχο έχει να δώσει στον επαγγελματία τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.
Στην Ιταλία επίσης , υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές διαδρομές κατάρτισης που είναι απαραίτητες για την απόκτηση μιας άδειας ( Εκπαίδευση δύο ή τρία χρόνια , ή εναλλακτικά ,τοποθέτηση για μια περίοδο σε ένα κέντρο αισθητικής και την ολοκλήρωση ενός κατάλληλου θεωρητικού κύκλου μαθημάτων)
Προστασία του γενικού δημόσιου συμφέροντος
Τα κράτη που δεν ρυθμίζουν το επάγγελμα έχουν άλλες νομοθετικές πράξεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
Αυτές σε γενικές γραμμές αφορούν κυρίως θέματα προστασίας των καταναλωτών καθώς και θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
Στις Κάτω Χώρες , εφαρμόζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αν και δεν είναι υποχρεωτικό , στοχεύει επίσης στην διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
Στη Φινλανδία ,οι στόχοι δημοσίου συμφέροντος διασφαλίζονται με κανόνες σχεδιασμού της τοποθεσίας όπου παρέχεται η υπηρεσία.
Στη Μάλτα ,το συμφέρον των καταναλωτών και των εργαζομένων προστατεύονται από ένα γενικό καθεστώς επιβολής μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ένα σύστημα προστασίας των καταναλωτών , καθώς και οι διατάξεις του αστικού δικαίου.
Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης
Τέτοια συστήματα σε γενικές γραμμές αφορούν ιδιωτικούς οργανισμούς και έχουν ως στόχο να χρησιμεύσουν ως ένδειξη καλής ποιότητας, που δείχνει στον πιθανό πελάτη πως ένας επαγγελματίας ακολούθησε μια συγκεκριμένη εκπαίδευση , έχει μια συγκεκριμένη εργασιακή εμπειρία και ακολουθεί συγκεκριμένους επαγγελματικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς.
Η συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά, είναι απόδειξη της ορθής επαγγελματικής πρακτικής.
Πηγές :
Overview of the regulatory framework concerning “other services” by using the professions of hairdressers/wigmakers/beauticians as example