Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το κοινό πλαίσιο για την αξιολόγηση αλλεργίας του δέρματος αναβάλλεται

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (DA), για καθορισμένες προσεγγίσεις ως προς την αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης του δέρματος αναβάλλονται .

Το κοινό αυτό πλαίσιο αναμενόταν να εγκριθεί αυτό το μήνα , αλλά , σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του οργανισμού, υπήρξαν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών

Κέντρο Γνώσης.. Αλλεργίες από Αρώματα & Καλλυντικά

Defined Approaches for Skin Sensitisation
«Καθορισμένες προσεγγίσεις για την ευαισθητοποίηση του δέρματος"
Οι «καθορισμένες προσεγγίσεις για την ευαισθητοποίηση του δέρματος» (DA)
είναι ένα νέο προτεινόμενο νομικό πλαίσιο που περιγράφει τον τρόπο χρήσης κοινών πηγών δεδομένων για την αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης του δέρματος.

Στις κοινές αυτές πηγές δεδομένων για πρώτη φορά θα περιλαμβάνονται δεδομένα από εναλλακτικά των ζώων πειράματα .

Εναλλακτικά πρότυπα δοκιμών ευαισθητοποίησης του δέρματος έχουν ήδη διαμορφωθεί από τον ΟΟΣΑ ,αλλά δεν θεωρούνται αυτόνομες αντικαταστάσεις για δοκιμές σε ζώα και πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό.
Αυτό επιχειρείται με την DA , φαίνεται όμως ότι πολλά κράτη μέλη δεν είναι ακόμα έτοιμα για μια τόσο μεγάλη και ριζοσπαστική αποστασιοποίηση από τον κλασσικό τρόπο συλλογής δεδομένων.

Ορισμένες από τις ανησυχίες που εκφράζονται. προέρχονται από την ανάγκη διασφάλισης ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα δεδομένων in vivo για την αξιολόγηση της απόδοσης των νέων μεθόδων.

Draft OECD Guideline Defined Approaches for Skin 2 Sensitisation

Σχετικά θέματα :