Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το πλαίσιο για τα μελάνια του τατουάζ αναβάλλεται

Αναβολή για ένα χρόνο παίρνει ο νέος κανονισμός που θέτει περιορισμούς σε μελάνια του τατουάζ και του μόνιμο μακιγιάζ .

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αναβολή δίνεται προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προσαρμογή και την συμμόρφωση με τον κανονισμό , από τους παραγωγούς των μελανιών

Το σχέδιο του νέου κανονισμού

Αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)
Η νέα τροποποίηση γίνεται με σκοπό τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά και τη χρήση ουσιών σε μείγματα για χρήση τατουάζ.

Το σχέδιο διαμορφώθηκε κατόπιν εισήγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων – ECHA.
Μαζί με τρία κράτη μέλη και τη Νορβηγία, ο ECHA πρότεινε τον περιορισμό πάνω από 4.000 ουσιών στα μελάνια τατουάζ και το μόνιμο μακιγιάζ .

Oι ουσίες αυτές είναι :

(i) ουσίες που έχουν ήδη ταξινομηθεί από τον κανονισμό (CLP) ως καρκινογόνες και τοξικές στην αναπαραγωγή (CMR)΄, καθώς και ουσίες που είναι ευαισθητοποιητές του δέρματος, που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση ή ερεθισμό καθώς και σοβαρή οφθαλμική βλάβη ·
(ii) ουσίες που απαγορεύονται από τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, στα παραρτήματα II και IV
(iii) προσμίξεις που υπερβαίνουν τα όρια συγκέντρωσης, όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής.

Σε οτι αφορά τα πολύ δημοφιλή μελάνια Pigment Blue 15 και το Pigment Green 7, ο ECHA πρότεινε να δοθεί μια διετής μεταβατική περίοδος πριν από την απαγόρευση.

Τώρα ,το σύνολο αυτής της διαδικασίας μετατίθεται για 12 μήνες…..