Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το Butylparaben στην λίστα των (SVHC) συστατικών

Τη προηγούμενη εβδομάδα το butylparaben συμπεριλήφθηκε στη μαύρη λίστα του ECHA ως ουσία υψηλής ανησυχίας ( SVHC).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) ενημέρωσε τον κατάλογο ουσιών πολύ υψηλής ανησυχίας (SVHC), με τρία υλικά τοξικά μεταξύ των οποίων τι butylparaben με τον χαρακτηρισμό του τελευταίου ως ενδοκρινικού διαταράκτη.

Ο υποψήφιος κατάλογος ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHCs) περιέχει τώρα 209 ουσίες που μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους ανθρώπους ή στο περιβάλλον.

Από τον Ιανουάριο του 2021, οι εταιρείες πρέπει να κοινοποιούν στον οργανισμό, μέσω της επερχόμενης βάσης δεδομένων SCIP του ECHA, τις παρούσες ουσίες που προκαλούν ανησυχία για προϊόντα.

Η βάση δεδομένων στοχεύει στη διασφάλιση διαφανών πληροφοριών σχετικά με προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνα χημικά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

Οι εταιρείες ενδέχεται να έχουν νομικές υποχρεώσεις όταν η ουσία τους περιλαμβάνεται στη λίστα υποψηφίων – είτε από μόνη της, σε μείγματα είτε σε προϊόντα .

Οποιοσδήποτε προμηθευτής συστατικών που περιέχει μια ουσία της λίστας υποψηφίων πάνω από συγκέντρωση 0,1% κατά βάρος, πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες στους πελάτες και τους καταναλωτές του για να επιτρέψει την ασφαλή χρήση.

Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί που περιέχουν μια ουσία του καταλόγου υποψηφίων , έχουν επίσης έξι μήνες από την ημερομηνία καταχώρισής του στον κατάλογο (25 Ιουνίου 2020) ,για να την κοινοποιήσουν στον ECHA.

SVHC -Substances of high concern
Ουσίες υψηλής ανησυχίας .
 α) Ουσίες που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή – CMR κατηγορία 1Α ή 1Β
β) Ουσίες ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές  (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες
γ) Ουσίες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία για παρόμοια ανησυχία

Candidate List update: Four new hazardous chemicals to be phased out

ECHA/PR/20/05

E class  -Κανονισμός καλλυντικών 

Γνωριμία με το ευρετήριο της ΕΕ για τη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα (EUCLEF)

θέματα ασφάλειας /παραρτήματα του κανονισμού