Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

“Υγιή” σαλόνια νυχιών με πιστοποίηση …

Το Τμήμα Ελέγχου Τοξικών Ουσιών (DTSC) στην Καλιφόρνια ,πιστοποιεί σαλόνια νυχιών ως “healthy nail salon » που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές
Η πρωτοβουλία, αποσκοπεί στη μείωση της έκθεσης σε τοξικές χημικές ουσίες για τους εργαζόμενους και τους πελάτες.
Το τμήμα εκτιμά ότι η Καλιφόρνια έχει 48.000 σαλόνια νυχιών . Από αυτές, περίπου 200 έχουν χαρακτηριστεί ως « healthy nail salon »

Προκειμένου να πιστοποιηθεί  μια επιχείρηση ,πρέπει μεταξύ άλλων :
-Να επιλέγει βερνίκια και συναφή προϊόντα που δεν περιέχουν διβουτυλοφθαλικό εστέρα (DBP), τολουόλιο, φορμαλδεΰδη ή υγρό μονομερές μεθακρυλικού μεθυλεστέρα (ΜΜΑ)
-Να αποφεύγει χρήση αραιωτικών για τα νύχια – αν είναι δυνατόν- και σε κάθε περίπτωση να μην χρησιμοποιεί κανένα που να περιέχει τολουόλιο ή μεθυλαιθυλοκετόνη (ΜΕΚ).
-Να επιλέγει προϊόντα καθαρισμού που δεν περιέχουν οξικό αιθυλεστέρα ή οξικό βουτυλεστέρα.
-Οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν γάντια μίας χρήσης και όταν χρειάζεται , μάσκες για την πρόληψη της έκθεσης σε σκόνη.
-Να ακολουθεί  τις εγκεκριμένες πρακτικές για τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση τοξικών ουσιών, καθώς και τις εγκεκριμένες πρακτικές υγιεινής  και  να παρέχει το κέντρο   τουλάχιστον βασικό αερισμό.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος DTSC HNSR περιλαμβάνουν:
Κατάλογο  οφέλους από την εφαρμογή του εθελοντικού προγράμματος HNSR
Απαιτήσεις εφαρμογής για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Κριτήρια συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις άλλων ρυθμιστικών φορέων
Θέματα για την κατάρτιση του προσωπικού
Κριτήρια για την υιοθέτηση ασφαλέστερων προϊόντων νυχιών
Κατάλογος ασφαλέστερων πρακτικών εργασίας
Μια λίστα ελέγχων των συσκευών
Απαιτήσεις για την απόκτηση και διατήρηση της πιστοποίησης για τα σαλόνια και,
Κατάλογο  των στοιχείων που πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα σχέδιο υλοποίησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.