Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Υπηρεσίες Αισθητικής & Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Προδημοσίευση *
Το πρότυπο EN 16708 αφορά τις υπηρεσίες κέντρων αισθητικής
Το πρότυπο prEN 16844 αφορά τις ιατρικές αισθητικές εφαρμογές

Και τα δυο πρότυπα εκπονήθηκαν από την επιτροπή πιστοποίησης CEN, και είχαν ως στόχο να συμβάλλουν στην οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής υπηρεσιών αισθητικής και στην διάκριση ιατρικών και μη ιατρικών αισθητικών θεραπειών

Το γενικό κοινό πλαίσιο των δυο προτύπων

Υπηρεσίες αισθητικής προσφέρονται από δύο κύριους τομείς:
Τον τομέα των σαλονιών ομορφιάς που απασχολεί θεραπευτές ομορφιάς, (beauty therapists ) από τη μία πλευρά και τον ιατρικό τομέα , που απασχολεί γιατρούς και επαγγελματίες υγείας , από την άλλη.
Οι δυο αυτοί τομείς υιοθετούν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις, ιδίως σε θέματα κατάρτισης του προσωπικού , την χρήση του εξοπλισμού ,τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. , το μάρκετινγκ και την διαφήμιση.
Υπάρχει ωστόσο μια βασική διαφορά μεταξύ των δυο τομέων :
Ένας θεραπευτής ομορφιάς είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση μόνο μη ιατρικών πτυχών αισθητικής φροντίδας , ενώ αν απαιτείται ιατρική περίθαλψη, ένας αξιόπιστος θεραπευτής θα συστήσει στον πελάτη του να επισκεφτεί γιατρό .

Πεδίο εφαρμογής για το πρότυπο που αφορά τις ιατρικές αισθητικές εφαρμογές

Σαφής διάκριση μεταξύ ιατρικών και μη ιατρικών θεραπειών.
Καλύπτει οποιαδήποτε αισθητική θεραπεία που πηγαίνει βαθύτερα από την κερατίνη στιβάδα ή που έχει ή ισχυρίζεται ότι έχει ,βιολογικό αποτέλεσμα πέραν της κεράτινης στιβάδας (με ή χωρίς όργανα ή συσκευές)
Στο πρότυπο παρέχονται συστάσεις , συμπεριλαμβανομένου του δεοντολογικού πλαισίου και των γενικών αρχών που θα ισχύουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία .
Οι αισθητικές μη ιατρικές θεραπείες που δεν επηρεάζουν τους ιστούς βαθύτερα από την κερατίνη στιβάδα και που μπορούν να εκτελεστούν νόμιμα από μη ιατρούς εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής αυτού του ευρωπαϊκού προτύπου.
Αντίθετα συμπεριλαμβάνονται στο πρότυπο 16708 αφορά τις υπηρεσίες κέντρων αισθητικής

Πεδίο εφαρμογής για το πρότυπο που αφορά σαλόνια αισθητικής

Γενικό πλαίσιο
Το πρότυπο EN 16708 αφορά τις υπηρεσίες κέντρων αισθητικής
Αυτό το πρότυπο καλύπτει πολλούς τομείς υπηρεσιών σαλονιών ομορφιάς, όπως:

 • Προσόντα, και κριτήρια επάρκειας στην εκπαίδευση του θεραπευτή
 • Αξιολόγηση κινδύνου θεραπειών
 • Κριτήρια υγιεινής των σαλονιών ομορφιάς
 • Πρακτικές υγιεινής για τους θεραπευτές
 • Προγραμματισμός ραντεβού
 • Διαβούλευση με τον πελάτη
 • Εκτιμήσεις πριν από τη θεραπεία
 • Διαχείριση σαλονιού που συμπεριλαμβάνει επιθεώρηση και συντήρηση εξοπλισμού, έλεγχο αποθεμάτων, χειρισμό επικίνδυνων ουσιών
 • Παράπονα και καταγγελίες πελατών
 • Ανασκόπηση των υπηρεσιών και προγραμματισμός για βελτιώσεις
Εκπαίδευση /κατάρτιση για θεραπευτές στα κέντρα αισθητικής

Όπου η νομοθεσία δεν αναφέρεται σε απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες , τότε τα πρότυπα πρέπει να δηλώνουν ένα απαιτούμενο επίπεδο ικανοτήτων (π.χ. αναφορικά με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων EQF ).

Προμήθεια εξοπλισμού και προϊόντων
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των δυο προτύπων .
•Τα προϊόντα και μηχανήματα ρυθμίζονται με επιμέρους κανονισμούς (βλέπε Κανονισμός για τις Ιατρικές συσκευές)

Kεντρο γνώσης

Συσκευές Αισθητικής

 • Πλευρές των προτύπων που αφορούν δεξιότητες ,θέματα υγιεινής και διαχείριση σαλονιού θα δημοσιευτούν εκτενώς στο Κέντρο Γνώσης και στην πλατφόρμα επιμόρφωσης από τις αρχές του επόμενου χρόνου .