Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Υπουργική απόφαση γι α τις επαγγελματικές ισοτιμίες

Το άρθρο 3 παράγραφος η του Προεδρικού διατάγματος 38(προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/36) ορίζει τα εξής:

“Δοκιμασία επάρκειας”: ο έλεγχος που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις του αιτούντος και διενεργείται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για να αξιολογηθεί η ικανότητα του αιτούντος να εξασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, η αρχή , μετά από σύγκριση της εκπαίδευσης του αιτούντος με αυτήν που απαιτείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία καταρτίζει κατάλογο των τομέων γνώσεων, οι οποίοι δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή τον τίτλο ή τίτλους εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών.
Στη δοκιμασία επάρκειας συνεκτιμάται το γεγονός, ότι ο αιτών είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης.
Η δοκιμασία αυτή καλύπτει τομείς γνώσεων που επιλέγονται μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, και των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα.
Η εν λόγω δοκιμασία μπορεί επίσης να καλύπτει και τη γνώση της δεοντολογίας, η οποία ισχύει για τις οικείες δραστηριότητες στην Ελλάδα.
Οι λεπτομερείς κανόνες της δοκιμασίας επάρκειας καθορίζονται από αρμόδια  αρχή .

Ως προς το νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται ο αιτών που επιθυμεί να ετοιμαστεί για τη δοκιμασία επάρκειας εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Στην βάση του παραπάνω άρθρου εκδόθηκε υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 896/2014) που ορίζει τις προυποθέσεις και την διαδικασία πραγματοποίησης γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας
Τα βασικά σημεία της υπουργικής απόφασης 
Όργανα

1. Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας (Κ.Ε.),
Η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΣΑΕΠ, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει η υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010, τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και δύο (2) μέλη από Καθηγητές όλων των βαθμίδων ή/και μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή/και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., με τους αναπληρωτές τους.

2. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ ορίζονται τα εξεταστικά κέντρα ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Με την ίδια απόφαση συγκροτείται σε κάθε εξεταστικό κέντρο τριμελής Επιτροπή για τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας αποτελούμενη από δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες, τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το οικείο εκπαιδευτικό προσωπικό κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής ορίζεται δημόσιος υπάλληλος με βαθμό Α΄ ή ο αρχαιότερος από τα μέλη της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και ο βοηθός Γραμματέας από τα δύο άλλα μέλη της Επιτροπής.

3,Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου.
Ως Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο θα αξιολογούνται τα γραπτά, ορίζεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα στο κτίριο της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, η οποία είναι τριμελής και στην οποία μετέχουν, ως Πρόεδρος, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ε., τα μέλη της Κ.Ε. που φέρουν την ιδιότητα Καθηγητή όλων των βαθμίδων ή/και μέλους Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή/και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., με τους αναπληρωτές τους.

Χρόνος διεξαγωγής − Προκήρυξη −Πρόγραμμα εξετάσεων
1. Η γραπτή δοκιμασία διενεργείται έως δύο φορές ετησίως, ημέρα Σάββατο ή/και Κυριακή. Η διεξαγωγή της προκηρύσσεται, το αργότερο τρεις μήνες πριν την κάθε εξεταστική περίοδο, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ καταρτίζεται το πρόγραμμα διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, το οποίο δημοσιοποιείται με την έκδοση σχετικού δελτίου Τύπου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
3. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στις επόμενες δύο γραπτές δοκιμασίες για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση αποτυχίας του κατά την τρίτη εξεταστική περίοδο αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας απορρίπτεται από το ΣΑΕΠ. Υποβολή νέας αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας για τον ίδιο τίτλο είναι απαράδεκτη.
Διαδικασία Συμμετοχής
1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ της Προκήρυξης της διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στην υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 γραπτή αίτηση συμμετοχής για την αμέσως προσεχή εξεταστική περίοδο. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο δεν επιστρέφεται, εκτός αν η γραπτή δοκιμασία δεν λάβει χώρα για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης συνεπάγεται αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από την συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο.
3. Με βάση τον αριθμό των εμπροθέσμων αιτήσεων συμμετοχής, η υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ.
38/2010, καταρτίζει πίνακα συμμετεχόντων σε αυτήν, με τα γνωστικά αντικείμενα ενός εκάστου. Ο πίνακας διαβιβάζεται αμελλητί στην Κ.Ε. προκειμένου αυτή να επιληφθεί για την ορθολογικότερη κατανομή των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της σύνταξης των θεμάτων και της συνολικής διοργάνωσης της διαδικασίας.
Επιτυχόντες − Έκδοση αποτελεσμάτων
1. Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες σε σύνολο είκοσι (20) μονάδων βαθμολόγησης. Όπου κατά τον προσδιορισμό του τελικού βαθμού προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ εκδίδονται τα αποτελέσματα με την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
3. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους από την οικεία ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, με χρήση κωδικού υποψηφίου.