Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Φθαλικες ενώσεις & ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Η επιστημονική επιτροπή για τους αναδυόμενους κινδύνους -SCHEER – θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων οδηγιών για τη παρουσία φθαλικών ενώσεων σε ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .

Η διαβούλευση θα αφορά την αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου της παρουσίας φθαλικών ενώσεων σε ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιέχουν μία ή περισσότερες από τα τις ακόλουθες ιδιότητες: καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή ή ενδοκρινικές διαταραχές.

Οι φθαλικές ενώσεις LMW χρησιμοποιούνται σε ιατρικές συσκευές, κόλλες, χρώματα, μελάνια ,Το DEHP είναι ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος φθαλικός εστέρας σε ιατρικές συσκευές

Πιθανές ιδιότητες CMR ή ενδοκρινικές διαταραχές
Η αλληλεπίδραση των φθαλικών με τα πολυμερή που είναι ενσωματωμένα είναι αδύναμη, έτσι μπορούν να μεταναστεύσουν από το πλαστικό προϊόν στο περιβάλλον και στο ανθρώπινο σώμα εάν είναι το προϊόν σε επαφή μαζί του.

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις προκαταρκτικές κατευθυντήριες γραμμές θα είναι ανοικτή μεταξύ 18 Μαρτίου και 29 Απριλίου 2019.