Ευρώπη

126 posts

Διαβούλευση για την ασφάλεια του αλουμινίου

Η SCCS θεωρεί ότι η συστημική έκθεση στο αλουμίνιο μέσω καθημερινών εφαρμογών καλλυντικών προϊόντων δεν προσθέτει σημαντικά στην συνολική επιβάρυνση της έκθεσης σε αλουμίνιο και […]

Νέες προσθήκες CMR συστατικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέες προσθήκες στα παραρτήματα του Κανονισμού Καλλυντικών , συστατικών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνα μεταλλαξιογόνα και τοξικά στην αναπαραγωγή Ειδικότερα οι […]