Διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων αισθητικών

(Σύμφωνα με το   Παράρτημα  IV του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (Προσαρμογή στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2005/36

 

Εδώ συμπεριλαμβάνονται Ινστιτούτα καλλονής καθώς και δραστηριότητες χειροκόμου)
Α) Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων απασχόλησης
H προηγούμενη άσκηση της δραστηριότητας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί:
α) είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης·
β) είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη
δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα·
γ) είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός
την συγκεκριμένη δραστηριότητα επί τουλάχιστον τρία έτη·
δ) είτε επί τρία συναπτά έτη ως μισθωτός, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα.
-Στις περιπτώσεις α) και γ), η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου στην αρμόδια αρχή.
– Η πλήρωση των πάρα πάνω όρων αποδεικνύεται με βεβαίωση, όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια της δραστηριότητας, χορηγούμενη από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους καταγωγής, την οποία ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει για να στηρίξει την αίτησή του για άσκηση της ή των εν λόγω δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.
Β) Ειδικοί έλεγχοι
Για την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια -μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ειδικότητα του αισθητικού- (βλέπε παράρτημα VIII του Προεδρικού Διατάγματος ), η αρμόδια, αρχή, εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, διενεργεί, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών, έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου για το οικείο επάγγελμα.
Ο έλεγχος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου μέτρα.
Εντός μηνός από την παραλαβή της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων η ως άνω αρχή χορηγεί στον πάροχο τη βεβαίωση για τη σύννομη παροχή υπηρεσιών ή τον ενημερώνει σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου που διενήργησε. Εάν υπάρχει δυσκολία, η οποία συνεπάγεται καθυστέρηση, η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στον πάροχο εντός του πρώτου μηνός τον λόγο της καθυστέρησης και την προθεσμία για την λήψη απόφασης, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την παραλαβή όλων των εγγράφων.
Σε περίπτωση που η ως άνω αρχή κατά τον έλεγχο διαπιστώνει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα και κρίνει ότι αυτό μπορεί να αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, ζητεί από τον πάροχο να αποδείξει
ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, ιδίως μέσω δοκιμασίας επάρκειας.
Για τον ίδιο λόγο, η αρμόδια Αρχή, δύναται να ζητήσει την γνώμη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.
Αν η αρμόδια αρχή δεν αντιδράσει εντός των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο προθεσμιών, οι υπηρεσίες είναι δυνατόν να παρασχεθούν.
Στις περιπτώσεις, στις οποίες έχουν επαληθευτεί τα επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται
βάσει του ελληνικού επαγγελματικού τίτλου.
Γ) Δοκιμασία Επάρκειας
Δοκιμασία επάρκειας ορίζεται ο έλεγχος που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις του αιτούντος και διενεργείται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για να αξιολογηθεί η ικανότητα του αιτούντος να εξασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα.
Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, μετά από σύγκριση της εκπαίδευσης του αιτούντος με αυτήν που απαιτείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, καταρτίζει κατάλογο των τομέων γνώσεων, οι οποίοι δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή τον τίτλο ή τίτλους εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών.
Στη δοκιμασία επάρκειας συνεκτιμάται το γεγονός, ότι ο αιτών είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης.
Η δοκιμασία αυτή καλύπτει τομείς γνώσεων που επιλέγονται μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, και των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η εν λόγω δοκιμασία μπορεί επίσης να καλύπτει και τη γνώση της δεοντολογίας, η οποία ισχύει για τις οικείες δραστηριότητες στην Ελλάδα.