Βεβαίωση έκδοσης άσκησης επαγγέλματος υγείας

Το υπουργείο υγείας δημοσίευσε διευκρινιστική εγκύκλιο, αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας

Στην εγκύκλιο Αρ.Πρωτ. Γ5β/ Γ.Π. οικ. 25700 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

Η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος υγείας εκδίδεται
α) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας εκάστου επαγγέλματος, και
β) με απόφαση αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Σ.Α.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναλόγως της προέλευσης των τίτλων εκπαίδευσης του επαγγελματία υγείας.
Συγκεκριμένα περί των αποφάσεων αναγνώρισης που χορηγούνται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το «άρθρο 1» της παρ. Θ.16 «Τροποποίηση του Π.Δ. 38/2010» του ν.4093/2012 ( ΦΕΚ 222 Α΄):«Με το παρόν διάταγμα:

 1. Εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:
  α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», (Ε.Ε. αριθ. L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη − μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη – μέλη καταγωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, να ασκεί αυτό το επάγγελμα.
  β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20.12.2006 σελ.141), κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.
 2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής
  ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»
  Επιπροσθέτως σύμφωνα με την παρ. 5 «του άρθρου 2» της εν λόγω τροποποίησης
  καθορίζεται ότι «Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος…………».