Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ταξινόμηση συσκευών lasers

Το  πρότυπο   IEC 60825-1

Laser class 1 :
Είναι από τα πλέον ασφαλή « υπό ευλόγως προβλέψιμη χρήση”
Προϊόντα λέιζερ που θεωρούνται ασφαλή κατά τη χρήση, καθώς και κατά τη μακρόχρονη άμεση έκθεση του ματιού στη δέσμη, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται οπτικά μέσα προβολής (φακοί ή κιάλια).
Οι χρήστες προϊόντων λέιζερ κατηγορίας 1 κατά κανόνα εξαιρούνται από τους ελέγχους κινδύνων από την οπτική ακτινοβολία κατά την κανονική λειτουργία.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει προϊόντα που περιέχουν λέιζερ υψηλής ισχύος μέσα σε περίβλημα που εμποδίζει την έκθεση του ανθρώπου στην ακτινοβολία και δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς τερματισμό της λειτουργίας του λέιζερ ή προϋποθέτουν εργαλεία για να έρθουν οι χρήστες σε επαφή με τη δέσμη του λέιζερ

Laser class 1M :
 Eχει μήκος κύματος μεταξύ 302,5 nm και 4000 nm,.
 Ασφαλές  σε γυμνό μάτι υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες λειτουργίας, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνα αν ο χρήστης χρησιμοποιεί οπτικά μέσα (π.χ. φακούς ή τηλε-κόπια) μέσα στη δέσμη.

Laser class 2 :
Προϊόντα λέιζερ που εκπέμπουν ορατή ακτινοβολία και είναι ασφαλής σε περίπτωση στιγμιαίας έκθεσης, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται οπτικά μέσα προβολής, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνα σε περίπτωση σκόπιμης έκθεσης του ματιού στη δέσμη.
Τα προϊόντα λέιζερ κατηγορίας 2 δεν είναι εγγενώς ασφαλή για τα μάτια, αλλά θεωρείται επαρκής προστασία η φυσική αντίδραση αποστροφής, καθώς και η κίνηση της κεφαλής και το αντανακλαστικό του ανοιγο¬κλεισίματος των βλεφάρων.

Laser class 2M :
 Κλάση 2M λέιζερ έχει μήκος κύματος μεταξύ 400 nm και 700 nm, και είναι δυνητικά επικίνδυνο
 Εκπέμπει   ορατές ακτίνες λέιζερ και είναι ασφαλή για μικρής διάρκειας έκθεση μόνο με γυμνό μάτι·
 Πιθανός τραυματισμός των ματιών λόγω έκθεσης όταν χρησιμοποιούνται φακοί ή τηλεσκόπια.
  Η προστασία των ματιών συνήθως εξασφαλίζεται με τις αντιδράσεις αποστροφής και το αντανακλαστικό του ανοιγοκλεισίματος των βλεφάρων
Laser class 3R :
 Εχουν μήκος  κύματος   από 302,5 nm και 106 nm, και είναι δυνητικά επικίνδυνα
 Η άμεση έκθεση του ματιού στη δέσμη μπορεί να είναι επικίνδυνη, αλλά ουσιαστικά ο κίνδυνος τραυματισμού, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι σχετικά χαμηλός σε περίπτωση σύντομης και ακούσιας έκθεσης. Ωστόσο, μπορεί να είναι επικίνδυνη σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης από ανειδίκευτα άτομα.
 Τα λέιζερ κατηγορίας 3R πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν είναι δυνατή η άμεση έκθεση του ματιού στη δέσμη.
Laser class 3 B :
 Κατηγορίας 3B λέιζερ είναι συνήθως επικίνδυνες υπό την άμεση συνθήκη  προβολής πορείας, αλλά είναι συνήθως ασφαλείς όταν βλέπουν διάχυτη αντανάκλαση .
 Επικίνδυνα για τα μάτια, σε περίπτωση άμεσης έκθεσης στη δέσμη εντός της ονομαστικής ζώνης κινδύνου για τα μάτια . Η έκθεση του ματιού σε διάχυτες αντανακλάσεις είναι συνήθως ασφαλής, εφόσον το μάτι βρίσκεται σε απόσταση έως 13 cm από την επιφάνεια διάχυσης και η διάρκεια της έκθεσης είναι λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.
 Τα λέιζερ κατηγορίας 3Β που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο της κατηγορίας ,μπορεί να προκαλέσουν μικροτραυματισμούς του δέρματος ή ακόμα και κίνδυνο να προκαλέσουν ανάφλεξη σε εύφλεκτα υλικά.
Laser class4 :
 Προϊόντα λέιζερ για τα οποία η άμεση έκθεση του ματιού και του δέρματος είναι επικίνδυνη εντός της ζώνης κινδύνου και για τα οποία η έκθεση του ματιού σε διάχυτες αντανακλάσεις μπορεί να είναι επικίνδυνη. Επίσης, τα λέιζερ αυτά παρουσιάζουν συχνά κίνδυνο πυρκαγιάς.
 Τα προϊόντα λέιζερ κατηγορίας 3B και 4 δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς να έχει προηγουμένως διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνων για να προσδιοριστούν τα προστατευτικά μέτρα ελέγχου που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία τους.